Công khai tài chính
Chủ Nhật, Ngày 01/03/2015, 08:00
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/03/2015

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

Đơn vị tính: triệu đồng

 

STTChỉ tiêuDự toán 
ITỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN                          5.340.000
1Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)                          3.690.000
2Thu từ dầu thô 
3Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)                             492.000
4Thu viện trợ không hoàn lại 
5Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN                          1.158.000
IITHU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                          5.577.447
1Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp                          3.612.220
  - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%                             646.712
  - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%)                          2.965.508
2Bổ sung từ ngân sách Trung ương                             747.227
  - Bổ sung cân đối                             385.850
  - Bổ sung có mục tiêu                             361.377
    Trong đó : Vốn XDCB ngoài nước                               56.000
3Thu chuyển nguồn                                 60.000
4Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN                          1.158.000
  - Học phí                                16.000
  - Viện phí                             142.000
  - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết                          1.000.000
IIICHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                          5.577.447
1Chi cân đối ngân sách địa phương                          4.355.000
aChi đầu tư phát triển                             682.000
 Trong đó: Chi trả nợ (gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư                               41.744
bChi thường xuyên                          3.585.080
cChi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                                  1.000
dDự phòng                                86.920
đNguồn cải cách tiền lương                                        -  
2Các khoản chi được quản lý qua NSNN                          1.158.000
aChi từ nguồn thu  Xổ số kiến thiết                          1.000.000
bChi từ nguồn thu học phí, viện phí và thu phạt ATGT                             158.000
3Chi Chương trình mục tiêu quốc gia                                64.447

 

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CÁP TỈNH VÀ

NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2014

Đơn vị tính: triệu đồng

 
 
 
 
 
STTChỉ tiêuDự toán
AB3
ANgân sách cấp tỉnh 
INguồn thu ngân sách cấp tỉnh3.935.577
1Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp1.978.850
  - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%241.107
  - Các khoản thu phân chia phần NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %1.737.743
2Bổ sung từ ngân sách trung ương747.227
  - Bổ sung cân đối385.850
  - Bổ sung có mục tiêu361.377
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước56.000
3Thu chuyển nguồn60.000
4Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN1.149.500
IIChi ngân sách cấp tỉnh3.935.577
1Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp
(không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)
3.251.632
2Bổ sung cho ngân sách huyện, thị683.945
  - Bổ sung cân đối566.820
  - Bổ sung có mục tiêu117.125
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước0
BNgân sách huyện, thị (bao gồm NS cấp huyện và NS xã) 
INguồn thu ngân sách huyện ,thị2.325.815
1Thu ngân sách hưởng theo phân cấp1.633.370
  - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%405.605
  - Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %1.227.765
2Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh683.945
  - Bổ sung cân đối566.820
  - Bổ sung có mục tiêu117.125
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 
3Thu chuyển nguồn0
4Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN8.500
IIChi ngân sách huyện, thị2.325.815

 

 

 

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   457
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Công khai tài chính