Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản - Công khai quyết toán dự án hoàn thành
 
Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03 tháng 07 năm 2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước Tây Ninh.Sở Tài chính báo cáo ...
 
                                                     Kính gửi: ...
 
Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03 tháng 07 năm 2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước Tây Ninh.Sở Tài chính báo cáo danh ...
 
Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03 tháng 07 năm 2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước Tây Ninh.Sở Tài chính báo cáo danh ...
 
Thực hiện Thông báo số 1752/TB-VP ngày 19/3/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh Thông báo Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tại cuộc họp với các đơn vị có liên quan về công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, trong đó giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư rà soát, báo cáo danh sách các dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhưng chưa trình ...
 
Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03 tháng 07 năm 2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước Tây Ninh.Sở Tài chính báo cáo danh ...
 
​Đvt:ĐồngSTTTên dự án Tổng MĐT  Giá trị  phê duyệt quyết toán  Số còn phải thanh toán tiếp sau khi bù trừ số phải thu, phải trả IBan QLDA ĐTXD ngành NN & PTNT 9.125.529.0008.140.257.300500.257.3001Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên             ...
 
               Thực hiện Thông báo số 1752/TB-VP ngày 19/3/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh Thông báo Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tại cuộc họp với các đơn vị có liên quan về công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, trong đó giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư rà soát, ...
 
Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03 tháng 07 năm 2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước Tây Ninh.Sở Tài chính báo cáo danh ...
 
Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03 tháng 07 năm 2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước Tây Ninh.Sở Tài chính báo cáo danh ...
 
 
  
  
  
  
  
Edit
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/11/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/11/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/11/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/10/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/10/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/10/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2021Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2021Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2021Đã ban hành 
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 30/09/2021)Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 30/09/2021)Đã ban hànhTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 30/09/2021)Đã ban hành 
Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 30/9/2021)Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 30/9/2021)Đã ban hànhDự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 30/9/2021)Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 9/2021 Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 9/2021 Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 9/2021 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 10/09/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 10/09/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 10/09/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2021 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2021 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2021 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/08/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/08/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/08/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/08/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/08/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/08/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2021Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/7/2021) Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/7/2021) Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/7/2021) Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 7/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 7/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 7/2021Đã ban hành 
Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 31/7/2021)Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 31/7/2021)Đã ban hànhDự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 31/7/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/6/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/6/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/6/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/06/2021) Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/06/2021) Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/06/2021) Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/06/2021) Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/06/2021) Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/06/2021) Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/06/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/06/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/06/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/05/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/05/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/05/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/5/2021 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/5/2021 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/5/2021 Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 5/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 5/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 5/2021Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/05/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/05/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/05/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/05/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/05/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/05/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 29/04/2021 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 29/04/2021 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 29/04/2021 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/4/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/4/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/4/2021)Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 4/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 4/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 4/2021Đã ban hành 
1 - 30Next