Edit
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/11/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/11/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/11/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/10/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/10/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/10/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2021Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2021Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2021Đã ban hành 
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 30/09/2021)Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 30/09/2021)Đã ban hànhTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 30/09/2021)Đã ban hành 
Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 30/9/2021)Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 30/9/2021)Đã ban hànhDự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 30/9/2021)Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 9/2021 Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 9/2021 Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 9/2021 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 10/09/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 10/09/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 10/09/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2021 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2021 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2021 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/08/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/08/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/08/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/08/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/08/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/08/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2021Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/7/2021) Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/7/2021) Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/7/2021) Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 7/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 7/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 7/2021Đã ban hành 
Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 31/7/2021)Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 31/7/2021)Đã ban hànhDự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 31/7/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/6/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/6/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/6/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/06/2021) Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/06/2021) Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/06/2021) Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/06/2021) Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/06/2021) Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/06/2021) Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/06/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/06/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/06/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/05/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/05/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/05/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/5/2021 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/5/2021 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/5/2021 Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 5/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 5/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 5/2021Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/05/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/05/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/05/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/05/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/05/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/05/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 29/04/2021 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 29/04/2021 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 29/04/2021 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/4/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/4/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/4/2021)Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 4/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 4/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 4/2021Đã ban hành 
1 - 30Next