Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản - Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán
 
Báo cáo 34/BC-STC ngày  04/02/2020I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN: 1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán (biểu số 01): Tính đến ngày 31/01/2020 có 09 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 06/BC-STC ngày 03/01/2020 giảm 01 dự án.  ...
 
Báo cáo​ 06/BC-STC ngày  03/01/2020I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN: 1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán (biểu số 01): Tính đến ngày 31/12/2019 có 10 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 446/BC-STC ngày 02/12/2019 tăng 01 dự án.​Đơn vị tính: Triệu đồng  ...
 
​Tải về Báo cáo 446/BC-STC ngày  02/12/2019I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán (biểu số 01): Tính đến ngày 30/11/2019 có 09 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 386/BC-STC ngày 04/11/2019 số dự án không thay đổi.Đơn vị tính: Triệu đồng ...
 
Báo cáo 386/BC-STC ngày  04/11/2019I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán (biểu số 01):                Tính đến ngày 31/10/2019 có 09 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. Đối với dự án Đường nội bộ Đ.N 1B Khu kinh tế cửa khẩu ...
 
Báo cáo 347/BC-STC ngày 03/10/2019I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán (biểu số 01):Tính đến ngày 30/9/2019 có 08 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán.So với báo cáo số 292/BC-STC ngày 03/9/2019 giảm 01 dự án. ...
 
Báo cáo 292/BC-STC ngày 03/9/2019I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán (biểu số 01):Tính đến ngày 31/8/2019 có 09 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán.So với báo cáo số 273/BC-STC ngày 07/8/2019 giảm 02 dự án:STTTên dự án Thời gian Dự án hoàn thành​Ban GPMB đường Xuyên Á (01 dự ...
 
Báo cáo 273/BC-STC ngày 07/8/2019I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN: 1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán (biểu số 01): Tính đến ngày 31/7/2019 có 11 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán.So với báo cáo số 230/BC-STC ngày 03/7/2019 tăng 03 dự án.STTTên dự án Thời gian Dự án hoàn thành Ban GPMB đường Xuyên Á (01 dự án) 1Quyết toán ...
 
Báo cáo 230/BC-STC ngày 03/7/2019 ​I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán:Tính đến ngày 30/6/2019có08dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán.So với báo cáo số 180/BC-STC ngày 05/6/2019tăng 04 dự án ...
 
Báo cáo 180/BC-STC ngày 05/6/2019 ​I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán:Tính đến ngày 31/5/2019 có 04 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán.So với báo cáo số 137/BC-STC ngày 06/5/2019 giảm 01 dự án. ...
 
Báo cáo 137/BC-STC ngày 06/5/2019 ​I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán:Tính đến ngày 30/4/2019 có 05 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán.So với báo cáo số 105/BC-STC ngày 03/4/2019 tăng 03 dự án. ...
 
 
  
  
  
  
  
Edit
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 15/02/2020) Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 15/02/2020) Đã ban hànhTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 15/02/2020) Đã ban hành 
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 31/01/2020) Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 31/01/2020) Đã ban hànhTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 31/01/2020) Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 01/2020Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 01/2020Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 01/2020Đã ban hành 
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (đến 31/01/2020) Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (đến 31/01/2020) Đã ban hànhTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (đến 31/01/2020) Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/01/2020Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/01/2020Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/01/2020Đã ban hành 
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 15/01/2020) Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 15/01/2020) Đã ban hànhTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 15/01/2020) Đã ban hành 
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (đến 15/01/2020)Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (đến 15/01/2020)Đã ban hànhTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (đến 15/01/2020)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/12/2019 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/12/2019 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/12/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến 31/12/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến 31/12/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến 31/12/2019 Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 12/2019Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 12/2019Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 12/2019Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/12/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/12/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/12/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 30/11/2019Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 30/11/2019Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 30/11/2019Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 11/2019Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 11/2019Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 11/2019Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/11/2019 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/11/2019 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/11/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/11/2019Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/11/2019Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/11/2019Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 31/10/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 31/10/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 31/10/2019 Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2019 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2019 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2019 Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2019Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2019Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2019Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/10/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/10/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/10/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 30/9/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 30/9/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 30/9/2019 Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý III năm 2019Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý III năm 2019Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý III năm 2019Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2019 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2019 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/9/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/9/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/9/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/8/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/8/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/8/2019 Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2019Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2019Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2019Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/7/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/7/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/7/2019 Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2019 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2019 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 30/6/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 30/6/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 30/6/2019 Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2019 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2019 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2019 Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý II năm 2019 Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý II năm 2019 Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý II năm 2019 Đã ban hành 
1 - 30Next