Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản - Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán
 
​​Báo cáo 435/BC-STC ngày 05/11/2021.I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán:có 05 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 401/BC-STC ngày 08/10/2021 giảm 02 dự án.  ...
 
​Báo cáo 401/BC-STC ngày 08/10/2021.I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán:Tính đến ngày 30/9/2021 có 07 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 350/BC-STC ngày 09/9/2021 giảm 01 dự án.STTTên dự án Thời gian Dự án hoàn thành​​​ Ban GPMB đường Xuyên Á (01 dự án) 1Quyết toán chi phí để ...
 
Báo cáo 350/BC-STC ngày 09/9/2021.I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN: 1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán: Tính đến ngày 31/8/2021 có 08dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 305/BC-STC ngày 09/8/2021 giảm 02 dự án. ...
 
​​Báo cáo 305/BC-STC ngày 9/8/2021.I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN: 1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán: Tính đến ngày 31/7/2021 có 10 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 276/BC-STC ngày 08/7/2021 số dự án không thay đổi.      2. Dự án hoàn thành đã nộp Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ ...
 
Báo cáo 276/BC-STC ngày 08/7/2021.I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN: 1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán: Tính đến ngày 30/6/2021 có 10 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 211/BC-STC ngày 03/6/2021 tăng 01 dự án..     ĐVT: triệu đồng ...
 
​Báo cáo 211/BC-STC ngày 03/6/2021.I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN: 1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán: Tính đến ngày 31/5/2021 có 09 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 176/BC-STC ngày 11/5/2021 tăng 02 dự án.     ĐVT: triệu đồng  ...
 
Báo cáo 176/BC-STC ngày 11/05/2021.I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN: 1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán: Tính đến ngày 29/4/2021 có 07 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 139/BC-STC ngày 09/4/2021 tăng 01 dự ...
 
Báo cáo 139/BC-STC ngày 09/04/2021.I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN: 1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán: Tính đến ngày 31/3/2021 có 06 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 88/BC-STC ngày 04/3/2021 giảm 01 dự án. ...
 
Báo cáo 58/BC-STC ngày 08/02/2021.I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN: 1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán: Tính đến ngày 28/02/2021 có 07 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 58/BC-STC ngày 08/02/2021 số dự án không thay đổi.2. Dự án hoàn thành đã nộp Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán:Tính đến ngày 28/02/2021 ...
 
Báo cáo 58/BC-STC ngày 08/02/2021.I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN: 1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán: Tính đến ngày 31/01/2021 có 07 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 04/BC-STC ngày 05/01/2021 số dự án không thay đổi.2. Dự án hoàn thành đã nộp Báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán:Tính đến ngày 31/01/2021 ...
 
 
  
  
  
  
  
Edit
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/11/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/11/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/11/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/10/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/10/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/10/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2021Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2021Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2021Đã ban hành 
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 30/09/2021)Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 30/09/2021)Đã ban hànhTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 30/09/2021)Đã ban hành 
Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 30/9/2021)Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 30/9/2021)Đã ban hànhDự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 30/9/2021)Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 9/2021 Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 9/2021 Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 9/2021 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 10/09/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 10/09/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 10/09/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2021 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2021 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2021 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/08/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/08/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/08/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/08/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/08/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/08/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2021Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/7/2021) Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/7/2021) Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/7/2021) Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 7/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 7/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 7/2021Đã ban hành 
Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 31/7/2021)Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 31/7/2021)Đã ban hànhDự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 31/7/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/6/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/6/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/6/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/06/2021) Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/06/2021) Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/06/2021) Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/06/2021) Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/06/2021) Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/06/2021) Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/06/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/06/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/06/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/05/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/05/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/05/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/5/2021 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/5/2021 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/5/2021 Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 5/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 5/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 5/2021Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/05/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/05/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/05/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/05/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/05/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/05/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 29/04/2021 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 29/04/2021 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 29/04/2021 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/4/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/4/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/4/2021)Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 4/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 4/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 4/2021Đã ban hành 
1 - 30Next