Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
 
Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020. Trong đó, giao Sở Tài chính định kỳ 10 ngày có báo cáo nhanh tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản của tỉnh.Qua phối hợp Kho bạc nhà nước tỉnh Tây Ninh, Sở Tài chính báo cáo công khai ...
 
Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03 tháng 07 năm 2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước Tây Ninh.Sở Tài chính báo cáo ...
 
​Báo cáo 479/BC-STC ngày 29/11/2021.I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán:Có 03 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 435/BC-STC ngày 05/11/2021 giảm 02 dự án. STTTên dự án Thời gian Dự án ...
 
Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020. Trong đó, giao Sở Tài chính định kỳ 10 ngày có báo cáo nhanh tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản của tỉnh.Qua phối hợp Kho bạc nhà nước tỉnh Tây Ninh, Sở Tài chính báo cáo công khai ...
 
Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020 Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (bao gồm vốn địa phương và vốn trung ương) đến 31/10/2021 như sau:tài liệu kèm theo.  Đơn ...
 
​​Báo cáo 435/BC-STC ngày 05/11/2021.I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán:có 05 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 401/BC-STC ngày 08/10/2021 giảm 02 dự án.  ...
 
Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03 tháng 07 năm 2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà nước Tây Ninh.Sở Tài chính báo cáo ...
 
​Báo cáo 401/BC-STC ngày 08/10/2021.I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN:1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán:Tính đến ngày 30/9/2021 có 07 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 350/BC-STC ngày 09/9/2021 giảm 01 dự án.STTTên dự án Thời gian Dự án hoàn thành​​​ Ban GPMB đường Xuyên Á (01 dự án) 1Quyết toán chi phí để ...
 
Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020 Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (bao gồm vốn địa phương và vốn trung ương) đến 30/09/2021 như sau:tập tin đính kèm.Đơn vị: ...
 
                                                     Kính gửi: ...
 
 
  
  
  
  
  
Edit
Báo cáo định kỳ tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022Báo cáo định kỳ tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022Đã ban hànhBáo cáo định kỳ tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 4/2022Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 4/2022Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 4/2022Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 20/04/2022)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 20/04/2022)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 20/04/2022)Đã ban hành 
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 31/03/2022)Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 31/03/2022)Đã ban hànhTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 31/03/2022)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 3/2022 (đến 31/3/2022)Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 3/2022 (đến 31/3/2022)Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 3/2022 (đến 31/3/2022)Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 3/2022Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 3/2022Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 3/2022Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 10/03/2022)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 10/03/2022)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 10/03/2022)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 02/2022 (đến 28/02/2022)Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 02/2022 (đến 28/02/2022)Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 02/2022 (đến 28/02/2022)Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 02/2022Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 02/2022Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 02/2022Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 28/02/2022)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 28/02/2022)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 28/02/2022)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 20/02/2022)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 20/02/2022)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 20/02/2022)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 01/2022Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 01/2022Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 01/2022Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 01/2022Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 01/2022Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 01/2022Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến 31/01/2022)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến 31/01/2022)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến 31/01/2022)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/01/2022)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/01/2022)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/01/2022)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/01/2022 )Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/01/2022 )Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/01/2022 )Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến 10/1/2022)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến 10/1/2022)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến 10/1/2022)Đã ban hành 
Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành tháng 12/2021Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành tháng 12/2021Đã ban hànhHồ sơ quyết toán dự án hoàn thành tháng 12/2021Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 12/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 12/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 12/2021Đã ban hành 
Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021Đã ban hànhBáo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến 10/12/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến 10/12/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến 10/12/2021)Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 11/2021 Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 11/2021 Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 11/2021 Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 29/11/2021 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 29/11/2021 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 29/11/2021 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/11/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/11/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/11/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/10/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/10/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/10/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2021Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2021Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2021Đã ban hành 
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 30/09/2021)Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 30/09/2021)Đã ban hànhTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 30/09/2021)Đã ban hành 
Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 30/9/2021)Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 30/9/2021)Đã ban hànhDự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 30/9/2021)Đã ban hành 
1 - 30Next