Đảng Bộ - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên
Thứ 2, Ngày 22/07/2019, 11:00
Thông báo kết luận Hội nghị đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính 6 tháng đầu năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/07/2019

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ ĐẢNG VIÊN

ĐẢNG BỘ SỞ TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

                   

Thực hiện Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020.  Đảng ủy Thông báo kết luận Hội nghị đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

I. Kết quả lãnh đạo hoạt động của đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2019:

+ Tổng thu NSNN trên địa bàn là 5.141,126 tỷ đồng, đạt 64,3% so dự toán, tăng 36,7% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa: 4.096,811 tỷ đồng, đạt 55,7% dự toán, tăng 16,4% cùng kỳ.

+ Tổng chi NSĐP là 3.909,512 tỷ đồng, đạt 44,4% so dự toán, tăng 16,3% so cùng kỳ,trong đó: chi cân đối NSĐP: 3.304,790 tỷ đồng, đạt 40,5% dự toán, tăng 10,5 % cùng kỳ.

- Tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, Quyết định, về chế độ, chính sách trong lĩnh vực tài chính-ngân sách, giá - tài sản; Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành, công tác quản lý giá và tài sản trên địa bàn tỉnh; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn tại cơ quan;Thực hiện tốt Chương trình cải cách hành chính tại cơ quan; Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ quan; thực hiện công khai, kê khai tài sản, thu nhập trong đảng viên và công chức đúng quy định…

- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019; Tổ chức xét Thi đua - Khen thưởng cá nhân, tập thể phòng và huyện, thành phố; Lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Tổ Cựu chiến binh hoạt động theo quy chế, nhất là tinh thần đoàn kết nội bộ trong cơ quan. Trong 6 tháng đầu năm, không xảy ra tình trạng nhũng nhiễu và khiếu kiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đảng bộ còn có những hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới như trong Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 đã nêu.

          II. Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019:

Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, toàn thể đảng viên và cấp ủy cần quan tâm và thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên;  không vi phạm 19 điều đảng viên không được làm; tích cực tham gia xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, tham gia xây dựng chi bộ, chính quyền đoàn thể địa phương thông qua sinh hoạt Chỉ thị 76 của Trung ương  và sinh hoạt tổ dân cư tự quản, nơi cư trú. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thể hiện được trách nhiệm nêu gương của mình theo Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 và Quy định số 08-QÐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Bí thư TW đảng.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo dức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

3. Thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết TW4 của BCT (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

4. Thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và các chuyên đề trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ  tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII; Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, tích cực chuẩn bị Đại hội các chi bộ trực thuộc (N2020-2022), đại hội đảng bộ STC (NK 2020-2025) góp phần thực hiện tốt Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

 5. Toàn đảng bộ phải đoàn kết, phối kết hợp tốt giữa đảng, chính quyền và các đoàn thể cơ quan hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra. Đặc biệt quan tâm "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Tài chính-Ngân sách,", góp phần xây dựng các các chi bộ trực thuộc và đảng bộ Sở Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Lượt người xem:  Views:   2303
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Đảng Bộ - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên