Tin Tức
Thứ 3, Ngày 06/08/2019, 15:00
Quyết định kiện toàn Hội đồng xét thi đua, khen thưởng Sở Tài chính.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/08/2019

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc Kiện toàn Hội đồng xét thi đua, khen thưởng Sở Tài chính


GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

          Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng xét thi đua, khen thưởng và Thư ký Hội đồng xét thi đua, khen thưởng Sở Tài chính như sau:

a. Kiện toàn Hội đồng xét thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Văn Tiến Dũng            Giám đốc                                   Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Lương Minh Trí           Phó Giám đốc                           Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Ông Đàm Văn Cường          Trưởng phòng QLNS

                                                    Chủ tịch Công đoàn                 Phó Chủ tịch Hội đồng.

4. Ông Lâm Văn Đức               Chánh Văn phòng                    Thành viên       

5. Bà Hồ Thị Mỹ Phường        Trưởng phòng TCĐT               Thành viên.


6. Bà Đặng Thị Mỹ Nga          Trưởng phòng QLG và CS      Thành viên.

7. Bà Huỳnh Vương Hiếu       Trưởng phòng TCHCSN         Thành viên.

8. Ông Trần Thiện Thông        Chuyên viên phòng QLNS     

                                                    Bí thư Chi đoàn                        Thành viên.

9. Bà Nguyễn Thị Nga             Phó Chánh Văn phòng             Thành viên.

b. Thư ký Hội đồng: bà Mang Thị Hằng Nga - Chuyên viên Văn phòng.

Điều 2. Hội đồng xét thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 184/QĐ-STC ngày 30/7/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về việc kiện toàn Hội đồng xét thi đua, khen thưởng Sở Tài chính.

Điều 4. Các ông/bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.Tải về Quyết định kèm theo.

Lượt người xem:  Views:   2198
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức