Tin Tức
Thứ 6, Ngày 18/10/2019, 15:00
Phân công nhiệm vụ của Hội đồng xét thi đua, khen thưởng Sở Tài chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/10/2019

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ của Hội đồng xét thi đua,

khen thưởng Sở Tài chính

 


Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Chủ tịch Hội đồng xét thi đua, khen thưởng Sở Tài chính thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng xét thi đua, khen thưởng (gọi tắt là HĐTĐKT) Sở Tài chính như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng

Chủ tịch HĐTĐKT Sở Tài chính chịu trách nhiệm điều hành mọi công việc của Hội đồng, quyết định triệu tập, chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng; phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng.

Chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua, khen thưởng sâu rộng trong toàn thể công chức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của cơ quan; đề ra mục tiêu biện pháp của cả năm hoặc từng đợt công tác của phong trào Thi đua - Khen thưởng trong toàn cơ quan.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng

Phó Chủ tịch HĐTĐKT có nhiệm vụ giúp HĐTĐKT triển khai công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính.

Xây dựng, tổ chức triển khai nội dung, biện pháp trong công tác thi đua, khen thưởng.

Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện các chính sách, chế độ về công tác thi đua, khen thưởng của Đảng và Nhà nước.

Thẩm định, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng trình HĐTĐKT xét và hoàn tất thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xét quyết định khen thưởng.


Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế và các quyết định về chủ trương công tác của Hội đồng; chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan; thay mặt Chủ tịch HĐTĐKT chủ trì các phiên họp của HĐTĐKT, ký các văn bản của Hội đồng khi được Chủ tịch HĐTĐKT ủy quyền; thay mặt HĐTĐKT cung cấp thông tin và phát ngôn báo chí về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan; chịu trách nhiệm thực hiện sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, quần chúng và thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch HĐTĐKT phân công để triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong cơ quan.

5. Nhiệm vụ của thành viên

Thành viên: Giúp việc cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐTĐKT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Tham gia xây dựng các mục tiêu, biện pháp trong phong trào thi đua, khen thưởng của cơ quan, theo dõi kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan và lĩnh vực chuyên môn mình phụ trách. Tham gia góp ý kiến hồ sơ xét khen thưởng của toàn cơ quan.

6. Thư ký HĐTĐKT

Kiểm tra, thẩm định các hồ sơ đề nghị khen thưởng của các phòng thuộc Sở.

Tổng hợp, chấm điểm thi đua, khen thưởng của phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

Hoàn thành các thủ tục để trình HĐTĐKT xem xét và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Chuẩn bị tài liệu tổ chức cuộc họp theo đúng yêu cầu triệu tập của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐTĐKT.

Ghi biên bản họp HĐTĐKT; tổng hợp theo dõi, lưu trữ các tài liệu của HĐTĐKT.

Tổng hợp và báo cáo tình hình thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính.

Các thành viên HĐTĐKT có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung đề nghị các thành viên gửi ý kiến về HĐTĐKT để tổng hợp báo cáo Chủ tịch HĐTĐKT xem xét, quyết định.


Tải về Tệp đính kèm.

Lượt người xem:  Views:   5747
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức