Tin Tức
Thứ 2, Ngày 24/08/2020, 15:00
Hướng dẫn công tác khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng Chính quyền điện tử của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/08/2020

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-STC ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Tài chính về việc ban hành Quy chế xét thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính;

Căn cứ Kế hoạch số 870/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025;

Để việc khen thưởng thực hiện phong trào thi đua xây dựng Chính quyền điện tử của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025 đạt chất lượng và hiệu quả, Sở Tài chính ban hành hướng dẫn khen thưởng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thực hiện đúng chủ đề thi đua: "Tập trung nguồn lực, phát huy sáng kiến, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, ra sức thi đua xây dựng thành công Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh".

Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2020 - 2025 tại Sở Tài chính.

Tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác nhất là trong khuyến khích công chức, người lao động tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào việc nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, Chính quyền thông minh.

Việc bình xét, đề nghị khen thưởng phải căn cứ vào kết quả thực hiện phong trào thi đua, mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao; bảo đảm nguyên tắc chính xác, dân chủ, công khai, công bằng và kịp thời, bảo đảm tính tiêu biểu xuất sắc và đạt các tiêu chuẩn quy định theo Hướng dẫn này.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến sau khi được bình xét, khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến.

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng

Tập thể, cá nhân công chức, người lao động làm việc tại Sở Tài chính.

2. Hình thức khen thưởng

Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan.

III. TIÊU CHUẨN

Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan được tặng cho tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, xuất sắc trong sơ kết Phong trào thi đua xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2020 - 2025, đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành xuất sắc các nội dung thi đua theo Kế hoạch số 39/KH-STC ngày 14/5/2020 của Sở Tài chính phát động Phong trào thi đua xây dựng Chính quyền điện tử của Sở Tài chính giai đoạn 2020 - 2025.

- Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ; duy trì, phát huy hiệu quả các phần mềm chuyên ngành đã triển khai và tăng cường ứng dụng các phần mềm mới được triển khai để phục vụ cho công tác nhằm nâng cao năng suất làm việc, hiện đại hóa nền hành chính.

- Triển khai thực hiện tốt việc xử lý hồ sơ giao việc đúng theo quy trình xử lý văn bản của phần mềm Văn phòng điện tử - eOffice.

IV. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Tập thể, cá nhân các phòng gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Hội đồng xét thi đua, khen thưởng Sở Tài chính (thông qua Văn phòng Sở Tài chính - Thường trực Hội đồng) để xem xét, tham mưu Lãnh đạo Sở khen thưởng thành tích tại Hội nghị Sơ kết vào năm 2023 và Hội nghị tổng kết vào năm 2025, gồm:

- Bản thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích tiêu biểu nổi bật của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và Phong trào thi đua xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2020 - 2025, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Hướng dẫn này.

- Biên bản xét và đề nghị khen thưởng của phòng và tương đương thuộc Sở.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở có trách nhiệm triển khai Hướng dẫn này đến toàn thể công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Văn phòng Sở Tài chính - Thường trực Hội đồng có nhiệm vụ sau:

- Theo dõi, đôn đốc các phòng và tương đương thuộc Sở thực hiện tốt Hướng dẫn này.

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của cá nhân và tập thể các phòng thuộc Sở.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức Hội nghị sơ kết, Hội nghị tổng kết thực hiện phong trào thi đua, xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2020-2025.

Trên đây là Hướng dẫn công tác khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng Chính quyền điện tử của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025, đề nghị các phòng thuộc Sở và tương đương triển khai thực hiện.


Tải về tập tin đính kèm.

Lượt người xem:  Views:   4404
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức