Tin Tức
Thứ 5, Ngày 18/06/2020, 08:00
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/06/2020

Tải về ​danh mục kèm theo

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(kèm theo Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020

của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

 

SttTên thủ tục hành chínhLĩnh vựcThời gian giải quyết theo quy định của pháp luật

Thời gian giải quyết

thực

tế tại tỉnh

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ

pháp lý

TTHC thực hiện qua đường bưu chính

TTHC thực hiện qua

dịch vụ công mức độ 3,4

(Địa chỉ truy cập:

https://dichvucong.tayninh.gov.vn

hoặc https://sotaichinh.tayninh.gov.vn)

ITTHC THUỘC THẨM QUYỀN CẤP TỈNH ( 47 TTHC)
1Quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sảnTài chính Doanh nghiệp30 ngày24 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có- Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài chính.  
2Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Quản lý

Ngân sách

2-3 ngày2-3 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không cóThông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số các ĐVQHNS. x
3Lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giáQuản lý giá10 ngày10 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không cóNghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013; Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016  
4Đăng ký giá hàng hóa, dịch vụQuản lý giá05 ngày05 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không cóThông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của  Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính x
5Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnhQuản lý giá25 ngày25 ngàyTại các sở, ban ngành tỉnhKhông cóThông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  
6Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước  đối với tài sản nhận chuyển giao

Quản lý

Công sản

05 ngày05 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
7Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)

Quản lý

Công sản

30 ngày30 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
8Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (thuộc thẩm quyền Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh)

Quản lý

Công sản

30 ngày30 ngàyTại các sở, ban ngành tỉnhKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
9Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (thuộc thẩm quyền Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập)

Quản lý

Công sản

30 ngày30 ngàyTại các cơ quan, đơn vịKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
10Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
11Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (thuộc thẩm quyền Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyTại các sở, ban ngành tỉnhKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
12Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (thuộc thẩm quyền Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyTại các cơ quan, đơn vịKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
13Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

 x
14Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (thuộc thẩm quyền Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyTại các sở, ban ngành tỉnhKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
15Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (thuộc thẩm quyền Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyTại các cơ quan, đơn vịKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
16Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản67 ngày67 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây NinhKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
17Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

 x
18Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Tài chính)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
19Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản60 ngày60 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

 x
20Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Tài chính)Quản lý công sản60 ngày60 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

 x
21Quyết định điều chuyển tài sản công (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

xx
22Quyết định điều chuyển tài sản công (thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Tài chính)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

xx
23Quyết định bán tài sản công (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
24Quyết định bán tài sản công (thuộc thẩm quyền Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyTại các sở, ban ngành tỉnhKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
25Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản07 ngày làm việc07 ngày làm việcTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
26Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017(thuộc thẩm quyền Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh)Quản lý công sản07 ngày làm việc07 ngày làm việcTại các sở, ban ngành tỉnhKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
27Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản07 ngày làm việc07 ngày làm việcQuầy Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 439, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

 

  
28Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công (thuộc thẩm quyền Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh)Quản lý công sản07 ngày làm việc07 ngày làm việcTại các sở, ban ngành tỉnhKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
29Quyết định thanh lý tài sản công (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản30 ngày28 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

xx
30Quyết định thanh lý tài sản công (thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Tài chính)Quản lý công sản30 ngày28 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

xx
31Quyết định thanh lý tài sản công (thuộc thẩm quyền Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyTại các sở, ban ngành tỉnhKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
32Quyết định tiêu hủy tài sản công (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
33Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

 x
34Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại (thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Tài chính)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

 x
35Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại (thuộc thẩm quyền Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyTại các sở, ban ngành tỉnhKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
36Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công (thuộc thẩm quyền Sở Tài chính)Quản lý công sản30 ngày24 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

- Nghị định số

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017

xx
37Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản60 ngày60 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
38Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản120 ngày120 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

 

Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
39Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản90 ngày90 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây NinhKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
40Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản90 ngày90 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
41Mua quyển hóa đơn (thuộc thẩm quyền Sở Tài chính)Quản lý công sản05 ngày05 ngàyQuầy Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 439, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
42Mua hóa đơn lẻ (thuộc thẩm quyền Sở Tài chính)Quản lý công sản05 ngày05 ngàyQuầy Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 439, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
43Thủ lục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước (đối với những tài sản thuộc thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân của Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản14 ngày14 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

- Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018

 

 

 

 

 
44Thủ lục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước (đối với những tài sản thuộc thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân của Giám đốc Sở Tài chính)Quản lý công sản14 ngày14 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

- Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018

  
45Thủ lục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước (đối với những tài sản thuộc thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân của Thủ trưởng Sở, ban ngành tỉnh)Quản lý công sản14 ngày14 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

- Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018

  
46Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản120 ngày120 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

- Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018

  
47Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh)Quản lý công sản120 ngày120 ngàyTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)Không có

 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

- Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018

 

  
IITTHC THUỘC THẨM QUYỀN CẤP HUYỆN (16 TTHC)
1Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố)

Quản lý

Công sản

30 ngày30 ngàyBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyệnKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
2Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyệnKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

 x
3Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyệnKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
4Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyệnKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
5Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố)Quản lý công sản60 ngày60 ngàyBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyệnKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
6Quyết định bán tài sản công (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyệnKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
7Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố)Quản lý công sản07 ngày làm việc07 ngày làm việcBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyệnKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
8Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố)Quản lý công sản07 ngày làm việc07 ngày làm việcBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Văn phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyệnKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
9Quyết định thanh lý tài sản công (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyệnKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

 x
10Quyết định tiêu hủy tài sản công (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyệnKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

 x
11Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại (thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyệnKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

 x
12Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công (thuộc thẩm quyền Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thành phố)Quản lý công sản30 ngày30 ngàyBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyệnKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

- Nghị định số

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017

 x
13Mua quyển hóa đơn (thuộc thẩm quyền Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thành phố)Quản lý công sản05 ngày05 ngàyBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Văn phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyệnKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
14Mua hóa đơn lẻ (thuộc thẩm quyền Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thành phố)Quản lý công sản05 ngày05 ngàyBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Văn phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyệnKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

  
15Thủ lục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước (đối với những tài sản thuộc thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố)Quản lý công sản14 ngày14 ngàyBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyệnKhông có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

- Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018

  
16Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu (đối với những tài sản thuộc thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố)Quản lý công sản120 ngày120 ngàyBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyệnKhông có

 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

- Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018

  
Lượt người xem:  Views:   3520
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức