Tin Tức - Công tác báo cáo
 
​văn bản​ liên quan.BÁO CÁOKết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV năm 2019(Từ ngày 01/9/2019 đến ngày 31/10/2019)Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham ...
 
​văn bản​ liên quan.BÁO CÁOKết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019(Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2019)Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến ...
 
​văn bản​ liên quan.BÁO CÁOKết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý III năm 2019(Từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/8/2019)Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham ...
 
​văn bản​ liên quan.BÁO CÁOKết quả công tác phòng, chống tham nhũng 09 tháng năm 2019(Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/8/2019)Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham ...
 
​văn bản​ liên quan.BÁO CÁOKết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý II năm 2019(Từ ngày 01/3/2019 đến ngày 05/5/2019)Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham ...
 
​văn bản​ liên quan.BÁO CÁOKết quả công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2019(Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 05/5/2019)Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống ...
 
​văn bản​ liên quan.BÁO CÁOKết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2019(Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 28/02/2019)Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham ...