Tin Tức - Khen thưởng - Xử phạt
 
Thực hiện Công văn số 122/HĐTĐ ngày 20/5/2021 của Hội đồng thi đua Khen thưởng tỉnh về việc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021.Căn cứ tình hình hiện tại, do đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch nên Sở Tài chính không tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021. Sở Tài chính báo ...
 
Thực hiện Công văn số 11946/BTC-TĐKT ngày 02/10/2018 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, khen thưởng chuyên đề đối với các Sở Tài chính.Sở Tài chính Tây Ninh báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng thi đua năm 2021 như sau:I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ Bên cạnh việc phát động và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua ...
 
Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 16/11/2013;Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ- CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen Thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ...
 
Thực hiện Thông báo số 185/TB-HĐTĐ ngày 26/8/2020 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh về thời gian kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.
 
Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;Căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày ...
 
Thực hiện Hướng dẫn số 214/HD-HĐTĐ ngày 25/10/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của Khối Thi đua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
​Căn cứ Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh về việc củng cố, kiện toàn Khối Thi đua do các đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo dõi, hướng dẫn;Căn cứ Hướng dẫn số 214/HD-HĐTĐ ngày 25/10/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về việc tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của các Khối Thi đua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Sở Tài chính hướng dẫn xét thi đua, khen ...
 
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-KTMTH ngày 08/4/2020 của Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khối Thi đua Tham mưu - Tổng hợp. Sở Tài chính báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau:
 
THÔNG BÁOVề việc phân công nhiệm vụ của Hội đồng xét thi đua, khen thưởng Sở Tài chính Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh;Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, ...
 
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt độngcủa Hội đồng xét thi đua, khen thưởng Sở Tài chínhCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG SỞ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của ...