Tin Tức - Quy chế đơn vị
 
Quyết định ban hành.Quy chế. QUY CHẾ Làm việc của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh (Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-STC ngày………./10/2019 của Giám đốc Sở Tài chính) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụngQuy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ phối hợp và quy trình giải quyết công việc của Sở Tài ...
 
​Quyết​ định ban hành quy chế.Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tài chính Tây Ninh(Kèm theo Quyết định số: 128 /QĐ-STC ngày 20 /02/2019 của Sở Tài chính)  Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục tiêu và phạm vi áp dụng1. Mục tiêuChủ động trong quản lý và chi tiêu từ nguồn kinh phí hoạt động được ngân sách Nhà nước cấp hàng năm bảo đảm nguồn kinh phí được sử dụng có hiệu quả cao ...
 
​văn bản​ liên quan.Quy chế Xét thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 319/QĐ-STC ngày 20/11/2018 của Giám đốc Sở Tài chính)  I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG1. Đối tượng và phạm vi áp dụng a. Đối tượng áp dụng- Công chức và người lao động hiện đang công tác tại Sở Tài chính.- Tập thể các phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính.b. Phạm vi áp dụng- Xét công ...
 
​Quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở​Quy chế văn hóa công sở tại Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh(Ban hành kèm theo Quyết định số:  314  /QĐ-STC ngày 15 tháng 11 năm 2018của Giám đốc Sở Tài chính) Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh1. Quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của công chức, người lao động thuộc Sở khi thi hành nhiệm vụ, ...
 
​       UBND TỈNH TÂY NINH                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            ...