Tin Tức - Thông tin tuyên truyền
 
Thực hiện Công văn số 2099/THH-VP ngày 12/11/2021 của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR tại địa phương. Sở Tài chính xây dựng nội dung triển khai như sau:
 
         Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-STC ngày 18/01/2021 về  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.         Được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở, Văn phòng định hướng thông tin tuyên truyền trọng tâm tháng 9/2021 đến toàn thể công chức và người lao động của Sở  các văn bản, cụ thể như:- Công văn số ...
 
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-TBTT ngày 08/9/2021 của Tiểu ban tuyên truyền về truyền thông phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.Văn phòng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. Đề nghị Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở triển khai đến công chức của phòng Kế hoạch số 02/KH-TBTT ngày 08/9/2021 (Văn bản kèm theo).Trân trọng./.
 
          Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-STC ngày 18/01/2021 về  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.         Được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở, Văn phòng định hướng thông tin tuyên truyền trọng tâm tháng 9/2021 đến toàn thể công chức và người lao động của Sở  các văn bản, cụ thể như:- Tuyên truyền văn ...
 
Thực hiện Công văn số 2062/HĐPH ngày 25/8/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc tăng cường tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.Văn phòng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. Đề nghị Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở triển khai đến công chức của phòng Công văn số 2062/HĐPH ngày 25/8/2021 (Văn bản kèm ...
 
         Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-STC ngày 18/01/2021 về  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.         Được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở, Văn phòng định hướng thông tin tuyên truyền trọng tâm tháng 8/2021 đến toàn thể công chức và người lao động của Sở  các văn bản, cụ thể như:- Tuyên truyền văn bản ...
 
Thực hiện Công văn số 1874/HĐPH ngày 28/7/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19.Văn phòng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở như sau:- Đề nghị Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở triển khai đến công chức của phòng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh ...
 
​         Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-STC ngày 18/01/2021 về  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.         Được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở, Văn phòng định hướng thông tin tuyên truyền trọng tâm tháng 7/2021 đến toàn thể công chức và người lao động của Sở  các văn bản, cụ thể như:- Tuyên truyền văn bản ...
 
Thực hiện Công văn số 2286/UBND-KGVX ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm soát và cung cấp thông tin về tuyên truyền dịch COVID-19.Văn phòng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở như sau:- Đề nghị Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở triển khai đến công chức của phòng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2286/UBND-KGVX ...
 
Thực hiện Công văn số 1244/UBND-KGVX ngày 28/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.Văn phòng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở như sau:- Đề nghị Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở triển khai đến công chức của phòng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số ...