Văn bản mới
Thứ 4, Ngày 23/10/2019, 09:00
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/10/2019

     Kính gửi: 

                                                - Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh;

                                                - Các Hội, đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội tỉnh;

                                                 - UBND các huyện, thành phố;

                                                - Các Công ty TNHH MTV trực thuộc UBND tỉnh;

 

Căn cứ Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (viết tắt: THTK, CLP);

Căn cứ Công văn số 2522/UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác THTK, CLP;

Căn cứ Công văn số 1737/UBND-TKTH ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019.

Để kịp thời tổng hợp báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài chính đề nghị Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, Hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các Công ty TNHH MTV trực thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi tắt: các cơ quan, đơn vị) quan tâm chỉ đạo, thực hiện:

1. Về báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2019

Các cơ quan, đơn vị lập Báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2019 (mốc số liệu báo cáo từ ngày 01/01 đến 31/10/2019).

Về nội dung báo cáo: theo đề cương hướng dẫn và các biểu mẫu kèm theo quy định tại Thông tư số 188/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; Công văn số 2522/UBND của UBND tỉnh Tây Ninh trong đó có phân nội dung báo cáo cho một số Sở, ngành. Đồng thời, cần lưu ý một số điểm sau:

- Các Sở, ngành (có đơn vị trực thuộc), UBND các huyện, thành phố lập báo cáo tổng hợp số liệu của cơ quan chủ quản và đơn vị trực thuộc, trong đó có số liệu kế hoạch và thực hiện tiết kiệm về chi thường xuyên năm 2019.

- Báo cáo việc ban hành Chương trình, kế hoạch THTK, CLP năm 2019 (số, ngày ban hành kế hoạch) của cơ quan chủ quản và đơn vị trực thuộc; việc ban hành văn bản chỉ đạo về THTK, CLP.

- Báo cáo về lập kế hoạch công tác tuyên truyền về THTK, CLP và triển khai thực hiện (số, ngày ban hành kế hoạch; số lượt tuyên truyền; số người tham dự).

- Báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2019, trong đó: việc thực hiện các chỉ tiêu tiết kiệm trong chương trình THTK, CLP của tỉnh thuộc phạm vi, trách nhiệm của sở, ngành; việc tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên: số kế hoạch tiết kiệm năm 2019, chi tiết từng khoản kinh phí (không kể kinh phí tiết kiệm để cải cách tiền lương); số thực hiện tiết kiệm, đạt tỷ lệ % so kế hoạch năm 2019, so với thực hiện năm trước.

- Báo cáo lập kế hoạch công tác kiểm tra về THTK, CLP (số, ngày ban hành) và thực hiện kiểm tra của cơ quan chủ quản đối với đơn vị trực thuộc, đánh giá kết quả đạt được, thiếu sót, vi phạm (cụ thể số đơn vị được kiểm tra, tổng giá trị tiền, tài sản sử dụng sai chế độ, bị lãng phí,..).

2. Về rà soát, bổ sung Chương trình THTK, CLP năm 2019

Qua rà soát Chương trình THTK, CLP năm 2019 của Sở, ngành, huyện, thành phố đã gửi, Sở Tài chính thấy còn một số chương trình chưa đề ra chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể, trong đó có chỉ tiêu tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên. Do đó, sẽ gặp khó khăn khi áp dụng chấm điểm theo bảng điểm ban hành tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Bệnh cạnh đó, rà soát thấy có 23 cơ quan, đơn vị chưa gửi Chương trình THTK, CLP năm 2019 (Kèm theo danh sách) cho Sở Tài chính, đề nghị cơ quan, đơn vị gửi Chương trình này kịp thời khi gửi báo cáo.

Căn cứ để rà soát, điều chỉnh, bổ sung Chương trình THTK, CLP năm 2019: căn cứ Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2019, trong đó: có một số chỉ tiêu cụ thể liên quan nhiệm vụ của Sở, ngành, huyện, thành phố; chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên (chỉ tiêu tổng thể và các chỉ tiêu chi tiết), làm cơ sở chấm điểm cuối năm 2019 theo Thông tư số 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đề nghị Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh, rà soát, bổ sung Chương trình THTK, CLP năm 2019, kịp thời báo cáo kết quả THTK, CLP gửi về Sở Tài chính chậm nhất ngày 05/11/2019 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kỳ họp HĐND tỉnh.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

DANH SÁCH

Các cơ quan, đơn vị chưa ban hành hoặc đã ban hành Chương trình, kế hoạch

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 chưa gửi Sở Tài chính.

(Kèm theo Công văn số: 2742 / STC-TTS ngày 21 /10 /2019 của Sở Tài chính)

 

STTTÊN ĐƠN VỊChương trình, hoặc kế hoạch Ghi chú
Số văn bảnNgày
1Ban quản lý khu kinh tế TN02/Ctr-BQLKKT07/5/2019Theo b/c đã ban hành, Sở Tài chính chưa nhận
2Sở Khoa học và Công nghệ71/QĐ-KHCN29/4/2019Theo b/c đã ban hành, Sở Tài chính chưa nhận
3Sở Xây dựng370/KH-SXD21/02/2019Theo b/c đã ban hành, Sở Tài chính chưa nhận
4Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch37a/KH-SVHTTDL29/3/2019Theo b/c đã ban hành, Sở Tài chính chưa nhận
5Sở Tài nguyên và Môi trường1787/QĐ-STNMT04/4/2019Theo b/c đã ban hành, Sở Tài chính chưa nhận
6BQLDAĐTXD Ngành NN.PTNT Sở Tài chính chưa nhận
7Trường Chính trị 102-KH/TCT05/6/2019Theo b/c đã ban hành, Sở Tài chính chưa nhận
8Công ty Khai thác thủy lợi  Sở Tài chính chưa nhận
9Hội Liên hiệp phụ nữ  Sở Tài chính chưa nhận
10Hội Cựu chiến binh99/KH-CCB19/4/2019Theo b/c đã ban hành, Sở Tài chính chưa nhận
11Hội Chữ thập đỏ  Sở Tài chính chưa nhận
12Hội Nhà báo05/KH-HNBTN01/01/2019Theo b/c đã ban hành, Sở Tài chính chưa nhận
13Hội Văn học nghệ thuật  Sở Tài chính chưa nhận
14Hội Người cao tuổi  Sở Tài chính chưa nhận
15Hội Kế hoạch hóa gia đình  Sở Tài chính chưa nhận
16Hội nạn nhân chất độc da cam  Sở Tài chính chưa nhận
17Hội Cựu thanh niên xung phong  Sở Tài chính chưa nhận
18Hội Khuyến học  Sở Tài chính chưa nhận
19Tỉnh Hội đông y  Sở Tài chính chưa nhận
20Liên minh HTX99/KH-LMHTX19/02/2019Theo b/c đã ban hành, Sở Tài chính chưa nhận
21Liên hiệp các tổ chức hữu nghị  Sở Tài chính chưa nhận
22Ủy ban Mặt trận tổ quốc  Sở Tài chính chưa nhận
23Đoàn Thanh niên cộng sản HCM126-KH/TĐTN-VP25/4/2019Theo b/c đã ban hành, Sở Tài chính chưa nhận


Lượt người xem:  Views:   1565
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn bản mới