Văn bản mới
Thứ 2, Ngày 13/01/2020, 16:00
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/01/2020

​                   Kính gửi:

                                  - Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể;

                                  - Các cơ quan thuộc khối Đảng;

                                  - Các Ban Quản lý dự án;

                                  - Uỷ ban nhân dân; Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố.      

                  

                                                     

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

 Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính; Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố thực hiện báo cáo theo các nội dung sau:

1. Nội dung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công:

- Công tác triển khai thực hiện và thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

          - Kết quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công (bao gồm đánh giá những mặt đạt được, tồn tại và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện).       

          - Kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

          2. Báo cáo kê khai tài sản công:       

          - Báo cáo đăng ký kê khai lần đầu hoặc kê khai bổ sung (bao gồm mẫu thay đổi thông tin về tài sản): Các biểu mẫu quy định tại Điều 9 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

          - Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công: Biểu mẫu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

          II. Thực hiện công khai tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức

          Các cơ quan đơn vị, địa phương được giao quản lý sử dụng tài sản công phải thực hiện công khai và đồng gửi báo cáo đến cơ quan tài chính với các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

     III. Tình hình thu nộp số tiền từ xử lý tài sản công vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính (số tài khoản 3941.0.9090004.00000)

     Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản công báo cáo số tiền thu được từ xử lý tài sản công đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính và số tiền đã được thanh toán chi phí xử lý tài sản trong năm 2019.

     IV. Thực hiện các nội dung báo cáo định kỳ như sau:

          1. Sở Giao thông Vận tải:

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ quy định tại Điều 9 Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thực hiện nhập toàn bộ thông tin số liệu tài sản hạ tầng đường bộ của tỉnh quản lý vào Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đồng thời, gửi toàn bộ hồ sơ đã nhập về Sở Tài chính để xác nhận và duyệt số liệu đã được nhập trên Phần mềm.

          2. Các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh; Ban quản lý dự án thuộc các Sở:

- Đối với các dự án đang hoạt động có biến động tài sản phát sinh (tăng/giảm, điều chuyển, hình thành mới do đầu tư XDCB) trong quá trình hình thành dự án hoặc chưa được đăng ký kê khai lần đầu, đề nghị thực hiện việc báo cáo kê khai theo quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

- Đối với các dự án kết thúc hoạt động trong năm 2019, Sở Tài chính đề nghị các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh; Ban quản lý dự án thuộc các Sở thực hiện việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao đối với các dự án có nguồn vốn đầu tư nước ngoài; xử lý tài sản dự án kết thúc được hướng dẫn theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

          ​3. Trung tâm Nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Tây Ninh

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản là công trình nước sạch tập trung nông thôn theo quy định tại Điều 19 Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính.

- Thực hiện nhập toàn bộ thông tin số liệu tài sản là công trình nước sạch tập trung nông thôn vào Phần mềm Quản lý Công trình cấp nước sạch nông thôn, đồng thời, gửi toàn bộ hồ sơ đã nhập về Sở Tài chính để xác nhận và duyệt số liệu đã được nhập trên Phần mềm.

          Để kịp thời gian báo cáo theo quy định, kính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo các nội dung trên, đồng gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Tài chính trước ngày 22/02/2020 để Sở Tài chính tổng hợp dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính theo quy định. (Các biểu mẫu báo cáo được đang tải trên website của Sở Tài chính: http://sotaichinh.tayninh.gov.vn; hình thức gửi báo cáo bằng văn bản và gửi qua thư điện tử (email) theo địa chỉ: ngavtt@tayninh.gov.vn)

* Lưu ý:

- Đối với các tài sản có biến động trong năm 2018, đơn vị chưa thực hiện báo cáo tăng, giảm, thay đổi thông tin về tài sản, đề nghị báo cáo bổ sung kèm theo.

- Các cơ quan, đơn vị mua sắm mới tài sản, máy móc, thiết bị trong năm 2019 có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản  thực hiện báo cáo kê khai tài sản. Đối với các đơn vị không thực hiện báo cáo, Sở Tài chính sẽ từ chối thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch mua sắm trong năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Sở Tài chính (Phòng Quản lý giá và công sản – Điện thoại: 0276.3825118 hoặc gặp Thu Nga: 0909182226) để được hướng dẫn ./.

Lượt người xem:  Views:   879
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn bản mới