Văn bản mới
Thứ 2, Ngày 23/11/2020, 16:00
Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/QĐ-STC ngày 07/01/2020 về Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tài chính Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/11/2020

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-STC ngày 31 tháng 12 năm 2019, Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-STC ngày 07/01/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tài chính Tây Ninh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung Quy chế kèm theo Quyết định số 09/QĐ-STC ngày 07/01/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tài chính Tây Ninh như sau:

1. Tại Khoản 2, Điều 1: bổ sung mục 2.3 Chi phúc lợi: hỗ trợ các hoạt động đoàn thể.

2. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ nhất và thứ hai, điểm a, mục 6.1, khoản 6, Điều 4 Chương III như sau:

- Chi trang phục làm việc cho công chức: 1.000.000 đồng/người/năm.

- Chi trang phục cho Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 1.000.000 đồng/người/năm.

Hình thức mua sắm cho các đối tượng được Ban Giám đốc quyết định cụ thể.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho niên độ ngân sách năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng các phòng thuộc Sở và toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.


Tải về tập tin đính kèm.

Lượt người xem:  Views:   82
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn bản mới