Văn bản mới
Thứ 2, Ngày 04/01/2021, 18:00
Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/01/2021

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

          Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 và Quyết định số 48/2020/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 5 Điều 2, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-STC ngày 20/9/2019 của Sở Tài chính kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính Tây Ninh;

Theo đề nghị của Trưởng ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 76/QĐ-STC ngày 27/3/2012 của Sở Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử, Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng thuộc Sở, Trưởng phòng Tài chính các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Tải về tập tin đính kèm.

Lượt người xem:  Views:   86
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn bản mới