Văn bản mới
Thứ 5, Ngày 18/03/2021, 09:00
Kế hoạch triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/03/2021

Căn cứ Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai, thực hiện Phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Phong trào thi đua với những nội dung cụ thể như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

Cụ thể hóa việc triển khai các nội dung Phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh đến toàn thể công chức, người lao động           trong cơ quan. Phát huy sức mạnh tổng hợp của công chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và chủ trương xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

          Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả Phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của từng năm và cả giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh; trong đó chú trọng việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở nông thôn trên địa bàn tỉnh.

          2. Yêu cầu

          Tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động nội dung các văn bản: Nghị quyết số 26/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 phải trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, với phương châm "phát huy nội lực là chính"; gắn Phong trào thi đua với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của công chức, người lao động trong cơ quan.

          Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua phát triển theo hướng tích cực, không chạy theo thành tích.

          II. Nội dung thực hiện

          Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025, phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh.

Phối hợp với các đơn vị trong Khối Thi đua thực hiện có hiệu quả việc giúp đỡ, đỡ đầu các xã trong xây dựng nông thôn mới tại Thông báo số 278/TB-HĐTĐ ngày 21/12/2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Tích cực trong việc hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, tập trung vận động nguồn lực trong và ngoài khối hỗ trợ các xã trong xây dựng các công trình, thực hiện các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới, nhất là các chỉ tiêu về xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, bảo hiểm y tế...

          Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025; tập trung vào các hoạt động cụ thể để hỗ trợ các địa phương; các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

          III. Tổ chức thực hiện

          Lãnh đạo các phòng và tương đương thuộc Sở phối hợp thực hiện tốt việc triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, tuyên truyền đến toàn thể công chức, người lao động thuộc phòng bằng các hình thức phù hợp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của mỗi cá nhân trong việc tham gia và hưởng ứng các hoạt động có liên quan.

Giao Văn phòng thực hiện tốt việc báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua (lồng ghép trong báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng): định kỳ 6 tháng, năm báo cáo về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo quy định.

          Thời gian thực hiện Sơ kết, Tổng kết Phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 cụ thể như sau:

          - Sơ kết Phong trào thi đua vào năm 2023 nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện, bình xét khen thưởng, đề nghị khen thưởng theo quy định.

          - Tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025.

          Trên đây là Kế hoạch hoạch triển khai, thực hiện Phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Tài chính, đề nghị các phòng và tương đương thuộc Sở triển khai thực hiện.

Tải về tập tin đính kèm.

Lượt người xem:  Views:   1045
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn bản mới