Văn bản mới
Thứ 3, Ngày 16/03/2021, 09:00
Kế hoạch tự kiểm tra về công tác thi đua - khen thưởng năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/03/2021

Thực hiện Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về việc kiểm tra năm 2020, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra về công tác thi đua - khen thưởng năm 2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở cơ quan.

Kịp thời đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân trong việc triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

Qua đó, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện quản lý để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền biện pháp khắc phục nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

Thực hiện kiểm tra đúng theo quy định của pháp luật; đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở cơ quan.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong chỉ đạo thực hiện hiệu quả các quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng ở cơ quan.

Kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ dành cho công chức, người lao động nói chung và thực hiện việc khen thưởng nói riêng để động viên, khuyến khích công chức, người lao động cống hiến trí tuệ và năng lực của mình trong quá trình xử lý công việc được phân công, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.

Các phòng thuộc Sở phối hợp thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân công chức, người lao động đúng theo quy định.

II. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra việc phát động, hướng dẫn, triển khai các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan (nhất là các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất); công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng; công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; các biện pháp đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị.

Tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới", "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế", "Doanh nghiệp hội nhập và phát triển" và "Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thực hiện văn hóa công sở".

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1631/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tình hình tổ chức hoạt động của Hội đồng xét Thi đua - Khen thưởng Sở Tài chính.

Tình hình thực hiện khen thưởng công chức, người lao động của cơ quan.

Kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; việc thông tin, tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến và kết quả mang lại; công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến của đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

2. Đối tượng và thời gian kiểm tra

a. Đối tượng

- Bộ phận thường trực công tác thi đua, khen thưởng.

- Công chức phụ trách tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của Sở.

b. Thời gian

Thời gian tự kiểm tra: Quý III/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Các phòng thuộc Sở phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch tự kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời báo cáo về Văn phòng những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện (nếu có).

Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với Đoàn thể cơ quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của cấp có thẩm quyền để toàn thể công chức, người lao động hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ và quyền lợi của mình.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra về công tác thi đua - khen thưởng năm 2020.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tự kiểm tra về công tác thi đua - khen thưởng năm 2020 của Sở Tài chính, đề nghị các phòng và tương đương thuộc Sở triển khai thực hiện.

Tải về tập tin đính kèm.

Lượt người xem:  Views:   952
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn bản mới