Văn bản mới
Thứ 6, Ngày 19/11/2021, 14:00
Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/11/2021

            Ngày 18/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 và Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2021.

            Theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định áp dụng đối với các đối tượng gồm: Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (ngoại trừ Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức); Đơn vị sự nghiệp công lập; Các ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; Tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị các huyện, thị xã, thành phố thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.

            Căn cứ vào hoạt động cụ thể của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị; dự toán ngân sách được duyệt hàng năm và danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại các Phụ lục I, II và III kèm theo Quyết định này, người có thẩm quyền theo quy định được Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công quyết định việc mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:

            - Phụ lục I: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan Đảng;

            - Phụ lục II: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh;

            - Phụ lục III: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.

          Để việc mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành và cơ quan đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện, đồng thời triển khai đến các đơn vị trực thuộc đúng theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

* Tài liệu kèm theo:

             Tải về Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

             Tải về phụ lục kèm theo.


Lượt người xem:  Views:   356
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn bản mới