DỰ TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND QUYẾT ĐỊNH 2019
___________________________________________________________________________________


Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Tây Ninh