DỰ TOÁN NSĐP ĐÃ ĐƯỢC HĐND QUYẾT ĐỊNH 2020
___________________________________________________________________________________Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Tây Ninh