DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUYẾT ĐỊNH

_______________________________________________________________________________________

 Năm 2020

Năm 2019 (CKNS.xml)

Năm 2018
Năm 2017

Năm 2016

 Năm 2015
 Năm 2014
 Năm 2013

 Năm 2012

 Năm 2011

 Năm 2010

 Năm 2009