QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHÊ CHUẨN

_______________________________________________________________________________________

 Năm 2018 (File XML)

 Năm 2017 (File XML)

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2014

Năm 2013

Năm 2012

Năm 2011

Năm 2010

Năm 2009