​TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - TỈNH TÂY NINH

Cơ quan quản lý: SỞ TÀI CHÍNH - TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ: 439 đường 30/4, phường I, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Số điện thoại: (0276) 3822 400 Fax: (0276) 3828 620 email: sotc@tayninh.gov.vn
Chịu trách nhiệm vận hành và quản lý: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính