Phòng Quản lý ngân sách


1. Vị trí, chức năng

Tham mưu Lãnh đạo Sở công tác quản lý tổng hợp về ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; các quỹ tài chính ngoài ngân sách tại địa phương theo quy định của pháp luật; sử dụng chương trình phần mềm, quản lý điều hành ngân sách, quyết toán ngân sách, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính và thực hiện công tác tổng hợp, phân tích dự báo thống kê tài chính địa phương.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

* Công tác quản lý ngân sách nhà nước:

Dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước.

Xây dựng, tổng hợp, lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh hàng năm; điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh trong trường hợp cần thiết.

Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án bổ sung dự toán số tăng thu của ngân sách địa phương, phương án phân bổ, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách địa phương và phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương theo quy định.

Xây dựng, trình ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương đối với các khoản thu phân chia và mức bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh, sử dụng quỹ dự trữ tài chính của địa phương và các nguồn dự trữ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Phối hợp xây dựng định mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thuộc nhiệm vụ Phòng được giao và ngân sách cấp huyện, cấp xã.

Tham mưu, tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, điều hành ngân sách địa phương theo thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách tỉnh và cấp dưới.

Hướng dẫn việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước tại địa phương; kiểm tra việc phân bổ dự toán ngân sách được giao và việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị cùng cấp được giao quản lý và ngân sách của cấp dưới.

Hướng dẫn việc hạch toán, quyết toán ngân sách địa phương và định kỳ báo cáo việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách, tổng hợp chế độ báo cáo công khai ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Tổng hợp, lập quyết toán ngân sách địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền quyết toán ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chi ứng trước, thu hồi các khoản chi ứng trước của ngân sách tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách được phân công quản lý; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước.

Trực tiếp quản lý công tác tài chính khối Đảng và các đơn vị khối Quốc phòng - An ninh tỉnh.

Phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh lập báo cáo tài chính theo quy định.

Thực hiện kết hợp đoạn mã trên hệ thống Tabmis đối với cấp huyện, thị xã, thành phố.

* Công tác Quản lý nhà nước về tài chính đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách:

Chủ trì, phối hợp cơ quan quản lý Quỹ tài chính ngoài ngân sách của địa phương được giao quản lý và phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở có liên quan để tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch tài chính năm sau và quyết toán thu, chi quỹ gửi Ủy ban nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với báo cáo dự toán và quyết toán ngân sách địa phương; phối hợp giải trình Hội đồng nhân dân cùng cấp khi có yêu cầu.

Phối hợp xây dựng Đề án thành lập và hoạt động của các quỹ báo cáo UBND tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ; giải thể các quỹ theo quy định của pháp luật.

Quản lý quỹ Dự trữ tài chính của địa phương theo quy định.

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của các Quỹ được phân công quản lý.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của các Quỹ và các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

* Công tác quản lý nợ chính quyền địa phương:

Xây dựng kế hoạch vay, trả nợ 05 năm, hằng năm và chương trình quản lý nợ 03 năm của chính quyền địa phương để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về quản lý nợ của chính quyền địa phương.

Căn cứ dự toán chi ngân sách địa phương và nguồn tài chính của địa phương đã được cấp có thẩm quyền Quyết định, thực hiện thanh toán nợ gốc, lãi, phí và các chi phí khác liên quan đến khoản vay của chính quyền địa phương đầy đủ, đúng hạn.

Phối hợp với Kho bạc nhà nước theo dõi, hạch toán, quyết toán các khoản rút vốn vay, nhận nợ, trả nợ thuộc nghĩa vụ nợ của ngân sách tỉnh.

Xây dựng phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, các khoản vay khác trong nước báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương.

* Công tác khác:

Thống nhất quản lý về tài chính đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn.

Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài chính và chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính theo quy định; chủ trì công bố số liệu tài chính, cung cấp thông tin thống kê tài chính trên địa bàn theo quy định.

Thực hiện hợp tác quốc tế, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý ngân sách thuộc phạm vi quản đối với phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do Lãnh đạo Sở giao liên quan đến nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật.

* Ghi chú: Ngoài nhiệm vụ được phân công nêu trên, các phòng thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất phát sinh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao Sở Tài chính thực hiện.

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay1,615
  • Tháng hiện tại43,408
  • Tổng lượt truy cập3,309,160
Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây