Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 11/2022

Thứ bảy - 03/12/2022 16:03 867 0
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 11/2022

Sở Tài chính báo cáo danh mục dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 11/2022 như sau:

Số dự án đã phê duyệt quyết toán là  05 dự án.

Tổng giá trị phê duyệt quyết toán là  68.035.393.204 đồng.

 

          Đvt:đồng
Stt Tên dự án Ngày ra quyết định Số quyết định  Tổng MĐT   Giá trị
 phê duyệt
quyết toán 
 Số còn phải thanh toán tiếp sau khi bù trừ số phải thu, phải trả 
I Ban QLDA ĐTXD tỉnh            6.769.401.000      6.196.710.200            57.716.000
1 Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh huyện Bến Cầu 04/11/2022 245/QĐ-STC           6.769.401.000         6.196.710.200               57.716.000
II BQLDA ĐTXD ngành NN&PTNT tỉnh          41.784.258.000   36.841.989.005            67.565.945
1 Dự án Kênh tiêu Hội Thạnh 07/11/2022 247/QĐ-STC         41.784.258.000       36.841.989.005               67.565.945
III UBND huyện Tân Biên          22.750.786.000   18.044.506.295                              -  
1 Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng xây dựng khu dân cư biên giới Chàng Riệc 11/11/2022 249/QĐ-STC         22.750.786.000       18.044.506.295                              -  
IV Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh            8.000.000.000      6.823.624.454               9.810.652
1 Mua săm thiết bị doanh cụ cơ quan Sở chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh 21/11/2022 256/QĐ-STC           8.000.000.000         6.823.624.454                 9.810.652
V Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch       102.168.485.000         128.563.250   (15.696.310.587)
1 Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở khu du lịch núi Bà Đen - Tây Ninh 23/11/2022 2374/QĐ-UBND       102.168.485.000            128.563.250      (15.696.310.587)
             
Tổng cộng (05 dự án)       181.472.930.000   68.035.393.204   (15.561.217.990)

 

P. TCĐT

File đính kèm