Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh hạch toán thu, chi ngân sách năm 2021

Thứ tư - 23/02/2022 00:00 72 0

Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh hạch toán thu, chi ngân sách năm 2021

Kính gửi:

                      - Kho bạc Nhà nước Tây Ninh;

                      - Các Sở: Tư pháp; Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Y tế và Tài nguyên và Môi trường;

                      - Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh;

                      - Công an tỉnh;

                      - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

                      - UBND các huyện, thị xã, thành phố;

                      - Phòng Tài chính–Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố;

                      - Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã.

 

Căn cứ Công văn số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau; Công văn số 6565/KBNN-KTNN ngày 15/12/2021 của Kho bạc nhà nước về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ năm 2021 trên TABMIS;

Căn cứ Công văn số 3639/KBNN-KTNN ngày 16/7/2021 của Kho bạc nhà nước về việc hạch toán kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm chi thường xuyên còn lại năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm chi thường xuyên còn lại của các đơn vị, nguồn chưa phân bổ cấp tỉnh năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giảm dự toán và điều chỉnh nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã giao cho các đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố;

Để kịp thời tất toán, khóa sổ quyết toán ngân sách năm 2021 để thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, ngày 29/12/2021, Sở Tài chính đã có Công văn số 4315/STC-QLNS về việc khóa sổ kế toán ngân sách, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021.

Tuy nhiên, qua rà soát số liệu hạch toán trên hệ thống Tabmis (số liệu kỳ 13-21 đến hết ngày 20/02/2021), Sở Tài chính nhận thấy vẫn còn nhiều khoản thu, chi ngân sách cấp tỉnh, huyện, cấp xã chưa được hạch toán hoặc hạch toán chưa đúng mã địa bàn. Do đó, đề nghị các đơn vị tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với KBNN Tây Ninh và các KBNN các huyện, thị xã thực hiện hạch toán các khoản thu, chi phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định.

Ví dụ: khoản chi ngân sách cấp tỉnh trên địa bàn huyện Dương Minh Châu thì hạch toán mã địa bàn 707 (mã địa bàn huyện Dương Minh Châu), không hạch toán mã địa bàn 72 (mã địa bàn tỉnh Tây Ninh), không hạch toán mã địa bàn 00000 (không xác định). Đối với chi ngân sách cấp huyện thì hạch toán mã địa bàn huyện (ví dụ: chi ngân sách huyện Tân Châu thì hạch toán mã địa bàn huyện Tân Châu là 706), tương tự chi ngân sách cấp xã thực hiện hạch toán mã địa bàn xã.

Ngoài ra, còn nhiều khoản thu, chi ngân sách năm 2021 chưa hạch toán mã dự phòng hoặc hạch toán mã dự phòng chưa đúng; hạch toán mã nội dung kinh tế chưa đúng tính chất của khoản chi; hạch toán sai mã đơn vị có quan hệ với ngân sách đối với khoản thu tạm ứng từ ngân sách cấp trên,…. Do đó, Sở Tài chính đề nghị Kho bạc nhà nước Tây Ninh, Kho bạc nhà nước các huyện, thị xã phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, điều chỉnh các khoản thu, chi hạch toán chưa đúng, như sau:

1. Về nộp ngân sách nhà nước năm 2021 theo Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng kinh phí phải nộp ngân sách nhà nước theo Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 3.865.780.000 đồng.

Tổng kinh phí đã thực hiện nộp NSNN năm 2021: 3.383.030.000 đồng.

Tổng kinh phí chưa nộp NSNN năm 2021: 482.750.000 đồng, trong đó:

- Sở Tư pháp: 70.650.000 đồng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 42.000.000 đồng;

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh: 370.100.000 đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 01 và 1.1)

Đối với ngân sách cấp huyện, đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch căn cứ quy định tại Công văn số 3639/KBNN-KTNN ngày 16/7/2021 nêu trên thực hiện rà soát, phối hợp với Kho bạc nhà nước và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định.

2. Về các khoản chi tạm ứng năm 2021 chưa tất toán

a) Tạm ứng từ ngân sách cấp tỉnh

Tổng tạm ứng chi chuyển giao từ ngân sách cấp tỉnh chưa được tất toán đến hết ngày 20/02/2022 là: 297.681.070.000 đồng, gồm:

- Tổng kinh phí tạm ứng đã được ngân sách tỉnh xử lý: 189.424.070.000 đồng, trong đó:

   + Kinh phí đã được ngân sách cấp huyện hoàn trả ngân sách tỉnh: 55.712.370.000 đồng.

   + Kinh phí tạm ứng đã được xử lý nhưng chưa được hạch toán hoàn trả: 133.711.700.000 đồng, gồm: Huyện Dương Minh Châu: 1.620.000.000 đồng; Thị xã Trảng Bàng: 120.478.000.000 đồng và Huyện Bến Cầu: 11.613.700.000 đồng.

- Tổng kinh phí còn lại chưa xử lý là: 108.257.000.000 đồng, gồm:

   + Tạm ứng từ ngân sách tỉnh - KP để thực hiện thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản từ nguồn thu theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP năm 2020 chuyển sang năm 2021 của huyện Bến Cầu: 51.757.000.000 đồng.

   + Tạm ứng NS tỉnh năm 2021 cho ngân sách thị xã Hòa Thành 100% số dự kiến giảm nguồn thu dành thực hiện CCTL và 50% số giảm thu cân đối ngân sách còn lại là: 56.500.000.000 đồng (nội dung này đang được Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý).

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu, Bến Cầu và Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp Kho bạc nhà nước thực hiện hoàn trả tạm ứng từ ngân sách tỉnh năm 2021 trước ngày 28/02/2022.

b) Tạm ứng ngân sách huyện, xã

Tổng các khoản chi tạm ứng năm 2021 chưa được tất toán đến hết ngày 20/02/2022 là: 72.260.660.104 đồng, gồm:

- Chi ngân sách cấp huyện:                                       72.164.689.604 đồng.

- Chi ngân sách cấp xã:                                                   95.970.500 đồng.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Bến Cầu và Thị xã Trảng Bàng chỉ đạo Phòng Tài chính – kế hoạch; Kho bạc nhà nước các huyện và thị xã Trảng Bàng phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, tất toán số dư tài khoản tạm ứng tại Kỳ 13-21 theo quy định.

Riêng Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch phối hợp Kho bạc nhà nước huyện, Ủy ban nhân dân xã Long Khánh thực hiện rà soát việc hạch toán thu, chi tạm ứng chuyển giao năm 2021 (sai mã đơn vị có quan hệ với ngân sách).

 (Chi tiết theo Biểu số 02, 2.1 và 2.2)

3. Về các khoản chi hạch toán số dư là số âm

Tổng số chi có số dư cuối là số âm là: -19.183.213 đồng. Đề nghị KBNN huyện Bến Cầu phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát và điều chỉnh.

(Chi tiết theo Biểu số 03 đính kèm).

4. Về điều chỉnh hạch toán mã địa bàn đối với số liệu chi

Đề nghị Văn phòng Kho bạc nhà nước Tây Ninh, KBNN các huyện: Dương Minh Châu, Gò Dầu, Tân Châu và KBNN thị xã Trảng Bàng phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, xác định số chi phát sinh trên địa bàn nào thì hạch toán điều chỉnh đúng mã địa bàn đó.

(Chi tiết theo Biểu số 04 đính kèm).

5. Về điều chỉnh hạch toán tiểu mục chi đối với một số khoản chi

Đề nghị Văn phòng Kho bạc nhà nước Tây Ninh; KBNN huyện Châu Thành và Tân Châu phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, xác định đúng nội dung chi thực hiện điều chỉnh đúng tiểu mục chi.

(Chi tiết theo Biểu số 05 đính kèm).

Đề nghị Kho bạc nhà nước Tây Ninh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan hoàn tất hạch toán mã dự phòng, điều chỉnh các khoản thu, chi nêu trên trước ngày 28/02/2022 (bao gồm điều chỉnh mã dự phòng của kinh phí bầu cử theo Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 nêu trên).

Để công tác khóa sổ ngân sách cuối năm và quyết toán ngân sách năm 2021 đạt kết quả tốt, ngoài các nội dung nêu trên, đề nghị các Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện rà soát các khoản thu, chi hạch toán chưa đúng để hoàn tất khóa sổ và thực hiện quyết toán ngân sách. Rất mong sự phối hợp tốt của các đơn vị.

Sở Tài chính thông báo cho các đơn vị biết và tổ chức thực hiện.

văn bản kèm theo.


  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay30
  • Tháng hiện tại63,754
  • Tổng lượt truy cập3,329,506
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây