Công tác phòng, chống tham nhũng Quý I/2020 (Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 29/02/2020)

Thứ sáu - 06/03/2020 19:00 38 0

Công tác phòng, chống tham nhũng Quý I/2020 (Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 29/02/2020)

BÁO CÁO

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2020

(Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 29/02/2020)

tập tin đính kèm.

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 2903/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 06/KH-STC ngày 31/01/2020 của Sở Tài chính về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Thực hiện sự phối hợp về báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng theo Công văn số 113/TTr-VP ngày 04/3/2020 của Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (viết tắt là PCTN) Quý I năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG:

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Sở Tài chính

1.1. Về triển khai văn bản

Trong Quý I năm 2020, Sở Tài chính đã tổ chức triển khai tuyên truyền các văn bản về phòng chống tham nhũng như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch số 2903/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 06/KH-STC ngày 31/01/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Tài chính; Kế hoạch PCTN của UBND tỉnh và Sở Tài chính đến công chức và người lao động của cơ quan. Bên cạnh đó, trưởng các Phòng thuộc Sở và tương đương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát công chức thuộc phòng mình quản lý nghiêm túc chấp hành quy định về PCTN theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và của Sở; báo cáo Lãnh đạo Sở (thông qua Văn phòng) khi có vấn đề phát sinh.

1.2. Về lãnh đạo và tổ chức thực hiện

Căn cứ Kế hoạch số 2903/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-STC, ngày 31/01/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Trên cơ sở đó, các Phòng chuyên môn thuộc Sở tổ chức thực hiện trong phạm vi phụ trách.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

(Biểu số 3a kèm theo)

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan

Trong thời gian qua cơ quan tiếp tục thực hiện công khai các hoạt động sau:

- Công khai nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan; Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định.

- Niêm yết công khai các quy trình, thủ tục hành chính để các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác biết và thực hiện.

- Công khai thời hạn nâng lương của công chức và người lao động năm 2020 cơ quan theo đúng quy định.

- Công khai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính.

- Công khai dự toán chi NSNN năm 2020; công khai tình hình sử dụng dự toán ngân sách năm 2019 trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính theo đúng quy định tại Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Công khai việc sử dụng kinh phí của cơ quan tại Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020 theo quy định.

- Thực hiện lấy ý kiến và công khai quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tài chính.

- Công khai kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng các lớp trung cấp chính trị, lớp quản lý nhà nước…, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng công tác.

- Công khai quy hoạch, đề bạt bổ nhiệm công chức cơ quan.

- Công khai lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính.

2.2. Việc xây dựng, ban hành văn bản làm cơ sở cho công tác phòng, chống tham nhũng

Thực hiện lấy ý kiến và ban hành Quyết định số 09/QĐ-STC ngày 07/01/2020 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tài chính Tây Ninh.

2.3. Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng

Trong Quý I năm 2020, cơ quan không có công chức tự khai báo nhận quà tặng, không phát hiện trường hợp cán bộ, công chức nhận quà tặng, do đó không có trường hợp nộp lại quà tặng cho cơ quan.

2.4. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

Sở Tài chính đã tổ chức triển khai cho công chức và người lao động nắm vững và thực hiện các văn bản đã ban hành trước đây như:

- Quyết định số 2233/QĐ-STC ngày 24/9/2007 về quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, công chức cơ quan.

- Quyết định số 298/QĐ-STC ngày 20/11/2014 về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Sở Tài chính Tây Ninh.

- Quyết định số 314/QĐ-STC ngày 15/01/2018 về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Sở Tài chính Tây Ninh.

Nhìn chung, trong thời gian qua công chức và người lao động của cơ quan đã chấp hành tốt các quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, công chức; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và Quy chế văn hóa công sở.

2.5. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng

- Quý I năm 2020, Sở Tài chính chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với các trường hợp thuộc đối tượng và danh mục chuyển đổi theo quy định của pháp luật, Sở Tài chính sẽ thực hiện trong Quý III và Quý IV năm 2020.

2.6. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Trong thời gian qua không phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan, nên không có trường hợp phải xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.

2.7. Việc thực hiện cải cách hành chính:

Các phòng thuộc Sở và tương đương tiếp tục thực hiện, duy trì quy trình quản lý hành chính của cơ quan theo Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn VN ISO 9001:2008.

Thông qua đường dây nóng và hộp thư góp ý để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân phản ánh thái độ ứng xử, phong cách làm việc của cán bộ công chức cơ quan.

Ban hành Công văn số 3500/STC-VP ngày 30/12/2019 triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 để các phòng thuộc sở và các tổ chức đoàn thể có cơ sở thực hiện.

Sở Tài chính đã và đang áp dụng chương trình phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice) và Hệ thống một cửa điện tử đối với các thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. Tham gia sử dụng phần mềm dịch vụ công do Kho bạc nhà nước tỉnh triển khai.

2.8. Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Hiện tại số lượng máy tính đảm bảo cho mỗi công chức thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, Sở Tài chính cũng đang tiếp tục rà soát những máy tính đã sử dụng thời gian dài và có cấu hình yếu, đề nghị bổ sung thay thế để phục vụ tốt cho yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn trong tình hình mới.

- Về áp dụng khoa học, công nghệ: sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử (egov) để theo dõi xử lý văn bản đi- đến; giao việc, giải quyết hồ sơ trong nội bộ cơ quan và liên thông với các đơn vị, tổ chức có liên quan. Thực hiện thủ tục thanh toán chi thường xuyên bằng phần mềm dịch vụ công do Kho bạc nhà nước tỉnh triển khai.

2.9. Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản

Về phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản đã được cơ quan áp dụng từ tháng 12/2007 và tiếp tục thực hiện cho đến nay.

2.10. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

Sở Tài chính tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về công khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai. Thực hiện đúng về trình tự, thủ tục, tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng bản KKTS và chế độ báo cáo, công khai theo quy định và tổ chức công khai đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ, cụ thể như sau:

- Kết quả kê khai tài sản, thu nhập:

+ Tổng số công chức thuộc đối tượng thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 là: 54/54 công chức, 100% công chức có tên trong danh sách kê khai tài sản, thu nhập theo quy định đã kê khai đúng thời gian.

+ Số bản kê khai đã công khai: 54 bản; Đạt tỷ lệ đạt 100% so với số bản đã kê khai.

+ Số bản kê khai đã công khai theo hình công bố tại cuộc họp: 54 bản; Đạt tỷ lệ 100% so với số bản kê khai đã công khai.

- Kết quả thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập:

Công chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 đã thực hiện kê khai và minh bạch bản kê khai tài sản, thu nhập tại các cuộc họp theo quy định. Công chức dự họp thống nhất với nội dung đã kê khai, không có trường hợp yêu cầu xác minh, giải trình kê khai nguồn gốc tài sản, thu nhập.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: Không phát hiện, do đó không phát sinh số liệu để báo cáo (Biểu số 3b kèm theo).

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PCTN:

1. Đánh giá tình hình tham nhũng

Quý I năm 2020, không phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan, nên không có trường hợp xử lý vi phạm.

2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Trong thời gian qua, Lãnh đạo Sở Tài chính thường xuyên chỉ đạo các Phòng thuộc Sở và tương đương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn PCTN, do đó chưa phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2020:

1. Thực hiện PCTN theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn về công tác phòng, chống tham nhũng để công chức cơ quan nâng cao hơn nữa về nhận thức và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và của cơ quan quản lý chuyên ngành về phòng, chống tham nhũng.

3. Tiếp tục áp dụng các biện pháp đã đề ra để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng có thể xảy ra trong cơ quan và các biện pháp đề ra trong kế hoạch năm 2020, như sau: 

- Công khai sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước tại cơ quan.

- Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập.

- Rà soát và ban hành các văn bản chỉ đạo để làm cơ sở cho việc thực hiện PCTN.

- Duy trì, củng cố và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng công tác quản lý hành chính theo tiêu chuẩn VN ISO 9001: 2008; Thông qua đường dây nóng và hộp thư góp ý để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân phản ánh thái độ ứng xử, phong cách làm việc của cán bộ công chức cơ quan.

- Triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhất là việc giải quyết các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.

4. Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ công chức, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ công chức có chuyên môn nghiệp vụ cao, tuân thủ pháp luật công tâm, tận tụy. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cơ quan theo đúng quy định.

Sở Tài chính báo cáo Thanh tra tỉnh biết, tổng hợp.


  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay1,923
  • Tháng hiện tại68,402
  • Tổng lượt truy cập3,334,154
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây