Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thứ ba - 09/06/2020 23:00 79 0

Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-KTMTH ngày 08/4/2020 của Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khối Thi đua Tham mưu - Tổng hợp. Sở Tài chính báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

          I. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm

          1. Công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua

          Sở Tài chính thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung có liên quan công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 đến toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở, gồm: Kế hoạch số 08/KH-HĐTĐ ngày 16/01/2020 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; Kế hoạch số 01/KH-B.ATGT ngày 14/01/2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh về triển khai thự chiện Năm An toàn giao thông 2020; Công văn số 199/UBND-NCPC ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V; Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh về phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh về phát động Phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020; Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác thi đua - khen thưởng năm 2020; Chương trình số 40/CTr-HĐTĐ ngày 10/3/2020 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2020; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về việc phát động Phong trào thi đua "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19", gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch số 622/KH-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về phát động thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020; Kế hoạch số 870/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025.

          Việc phát động phong trào thi đua năm 2020 được triển khai đến toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở tại Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính tổ chức vào tháng 12/2019. Theo đó, công chức, người lao động thuộc Sở đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020; đồng thời, cam kết thực hiện các quy định năm 2020 do Công đoàn Viên chức tỉnh phát động.

          Ngoài ra, một số phong trào thi đua do địa phương phát động từ đầu năm đến nay đã được Lãnh đạo Sở triển khai đến toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở bằng những kế hoạch cụ thể để làm căn cứ thực hiện, gồm: Kế hoạch số 08/KH-STC ngày 04/02/2020 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; Kế hoạch số 07/KH-STC ngày 03/02/2020 về triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông 2020; Kế hoạch số 16/KH-STC ngày 24/02/2020 về phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2020; Kế hoạch số 20/KH-STC ngày 03/3/2020 về phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V; Kế hoạch số 24/KH-STC ngày 09/3/2020 về phát động Phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020; Kế hoạch số 22/KH-STC ngày 06/3/2020 về phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch số 29/KH-STC ngày 16/3/2020 về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2020; ; Kế hoạch số 36/KH-STC ngày 15/4/2020 về phát động thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020; Kế hoạch số 39/KH-STC ngày 14/5/2020 về phát động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025.

Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các phong trào theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, gồm: Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025; Phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2015 - 2020; Phong trào thi đua "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" đến năm 2020; Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; Phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế".

          Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các huyện, thị xã, thành phố năm 2020.

          Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn các nội dung có liên quan đến lĩnh vực tài chính trong công tác thi đua, khen thưởng của phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố hàng năm (đã ban hành Công văn số 1657/STC-VP ngày 02/6/2020 gửi phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố).

          Công đoàn phối hợp với cơ quan vận động công chức, người lao động đóng góp ủng hộ các hoạt động xã hội do Công đoàn Viên chức tỉnh phát động, gồm: Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2020; Phòng, chống dịch Covid-19.

Nhìn chung, trong 06 tháng đầu năm, Sở Tài chính đã thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu của khối thi đua, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị. Kịp thời thực hiện báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2015-2020), phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn (2020-2025) theo chỉ đạo của cấp trên; giới thiệu gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và cử nhân sự tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V. Bên cạnh đó, với vai trò Khối phó của Khối thi đua Tham mưu - tổng hợp, Sở Tài chính đã tích cực phối hợp Khối trưởng trong việc góp ý dự thảo Kế hoạch và quy chế hoạt động năm 2020 của Khối.

          2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

          Bên cạnh việc phát động và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, Sở Tài chính chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài chính giao, phấn đấu thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2020, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể:

          - Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi NSNN 5 tháng đầu năm 2020:  Tổng thu NSNN trên địa bàn là 4.514,9 tỷ đồng, đạt 45,1% dự toán, tăng 1,2% so cùng kỳ, bao gồm: Thu nội địa 4.188,1 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 326,8 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 4.139,1 tỷ đồng, đạt 37,2% dự toán, tăng 25,2% so cùng kỳ, bao gồm: Chi cân đối ngân sách địa phương 3.501,2 tỷ đồng; Chi các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 637,8 tỷ đồng.

          - Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 về bãi bỏ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với Xe máy điện; Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Tây Ninh; Quyết định Sửa đổi, bổ sung chủng loại máy móc, thiết bị và số lượng tối đa của các Phụ lục tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

          - Thực hiện công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; công tác thanh tra, kiểm tra tài chính theo kế hoạch; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác Giám định tư pháp trong lĩnh vực kế toán, tài chính; Công tác theo dõi, đôn đốc xử lý kiến nghị thanh tra, kiểm toán nhà nước và thanh tra của Sở Tài chính.

          - Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2019 sang năm 2020; Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán ngân sách, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm; hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

          3. Đánh giá chung

          3.1. Mặt được

          Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác thi đua khen thưởng đã có bước chuyển biến tích cực đã kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân trong toàn cơ quan nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công chức, người lao động thuộc Sở tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào do cơ quan phát động đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.

Văn phòng thường trực Hội đồng xét Thi đua, khen thưởng Sở Tài chính thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; thường xuyên tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện kịp thời, hiệu quả những nội dung có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan và giải đáp những vướng mắc của công chức, người lao động về chế độ, chính sách trong công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

          3.2 Mặt chưa được, nguyên nhân, giải pháp khắc phục

          * Mặt chưa được

          Phong trào thi đua tuy có chuyển biến tích cực, tuy nhiên do bị chi phối bởi công tác chuyên môn, tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên việc tổ chức các hoạt động có liên quan đến việc hưởng ứng phong trào thi đua do địa phương phát động còn hạn chế.

          * Nguyên nhân

          Công chức làm công tác thi đua, khen thưởng là kiêm nhiệm, công tác chuyên môn nhiều do đó việc tham mưu thi đua, khen thưởng đôi lúc còn gặp khó khăn.

          * Giải pháp khắc phục

          Thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương, địa phương để kịp thời tham mưu, đề xuất trong công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

          II. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

          Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

          Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020 và Quyết định số 605/QĐ-STC ngày 18/12/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.

          Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới; Tây Ninh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế; Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025.

          Thường xuyên quan tâm đến việc cử công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về thi đua, khen thưởng do cơ quan chức năng tổ chức.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Sở Tài chính./.

Báo cáo kèm theo.

  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay1,930
  • Tháng hiện tại68,409
  • Tổng lượt truy cập3,334,161
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây