Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 (Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/10/2020).

Thứ hai - 09/11/2020 23:00 41 0

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 (Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/10/2020).

BÁO CÁO

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

(Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/10/2020)


Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 2903/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 06/KH-STC ngày 31/01/2020 của Sở Tài chính về công tác PCTN năm 2020.

Thực hiện yêu cầu báo cáo định kỳ về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng. Sở Tài chính báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (viết tắt là PCTN) năm 2020 tại đơn vị, như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PCTN

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN của huyện; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Sở Tài chính

Trong năm 2020, Sở Tài chính đã tổ chức triển khai tuyên truyền các văn bản về PCTN như: Luật PCTN; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 2903/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về công tác PCTN năm 2020; Kế hoạch số 06/KH-STC ngày 31/01/2020 về công tác PCTN năm 2020 của Sở Tài chính và các văn bản của UBND tỉnh về các nội dung có liên quan đến công tác tăng cường PCTN như: Công văn số 533/UBND-NCPC ngày 20/3/2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2020, Công văn số 767/UBND-NCPC ngày 15/4/2020 về triển khai Chương trình công tác năm 2020 của ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Công văn số 5659/VPCP-V.I ngày 10/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020; Công văn số 1582/UBND-NCPC ngày 17/7/2020 về triển khai thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020; …  trên hệ thống eGov để Trưởng các Phòng thuộc Sở và tương đương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát công chức thuộc phòng mình quản lý nghiêm túc chấp hành quy định về PCTN theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và kế hoạch của Sở; báo cáo Lãnh đạo Sở (thông qua Văn phòng) khi có vấn đề phát sinh.  

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

(Biểu số 3a kèm theo)

2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan

Trong thời gian qua cơ quan tiếp tục thực hiện công khai các hoạt động cơ quan trên hệ thống eGov, cổng thông tin điện tử và niêm yết trên bảng thông báo như:

- Công khai nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan; Quy chế văn hóa công sở; Quy chế thực hiện dân chủ; Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức và người lao động làm việc tại cơ quan theo quy định.

- Niêm yết công khai các quy trình, thủ tục hành chính để các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác biết và thực hiện.

- Công khai thời hạn nâng lương định kỳ, trước hạn và các phụ cấp liên quan chế độ tiền lương của công chức và người lao động năm 2020 cơ quan theo đúng quy định.

- Công khai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính.

- Công khai tình hình sử dụng dự toán Quý III và 09 tháng năm 2020; công khai bổ sung và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020; công khai quyết toán ngân sách năm 2019 trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính theo đúng quy định tại Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Công khai việc sử dụng kinh phí của cơ quan tại Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020 theo quy định.

- Thực hiện lấy ý kiến và công khai quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tài chính.

- Công khai kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng các lớp trung cấp chính trị, lớp quản lý nhà nước…, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng công tác.

- Công khai quy hoạch, đề bạt bổ nhiệm công chức cơ quan.

- Công khai lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính.

2.2. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong nội bộ cơ quan

Tại đơn vị đang áp dụng và thực hiện theo Quyết định số 09/QĐ-STC ngày 07/01/2020 về ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tài chính Tây Ninh và Quyết định số 331/QĐ-STC ngày 13/12/2018 về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản công tại Sở Tài chính Tây Ninh.

2.3. Việc cán bộ, công chức nộp lại quà tặng

Trong năm 2020, cơ quan không có công chức tự khai báo nhận quà tặng, không phát hiện trường hợp cán bộ, công chức nhận quà tặng, do đó không có trường hợp nộp lại quà tặng cho cơ quan.

2.4. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

Sở Tài chính tiếp tục thực hiện các văn bản đã ban hành trước đây như:

- Quyết định số 298/QĐ-STC ngày 20/11/2014 về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Sở Tài chính Tây Ninh.

- Quyết định số 314/QĐ-STC ngày 15/11/2018 về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Sở Tài chính Tây Ninh.

- Quyết định số 155/QĐ-STC ngày 29/6/2020 về ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 206/QĐ-STC ngày 31/8/2020 về ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.

Nhìn chung, trong thời gian qua công chức và người lao động của cơ quan đã chấp hành tốt các quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, công chức; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; Quy chế văn hóa công sở và Nội quy Nội quy phòng cháy, chữa cháy của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.

2.5. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng

Sở Tài chính đã ban hành Thông báo số 217/TB-STC-VP ngày 22/9/2020 về Danh sách công chức chuyển đổi vị trí công tác năm 2020, thời gian thực hiện chuyển đổi từ ngày 01/11/2020; số lượng thực hiện chuyển đổi vị trí là 2 công chức.

2.6. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

* Kết quả công khai: Sở Tài chính đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai. Thực hiện đúng về trình tự, thủ tục, tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng bản KKTS và chế độ báo cáo, công khai theo quy định và tổ chức công khai đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ, (Ngày 27/02/2020, Sở Tài chính có Báo cáo số 57/BC-STC về việc báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019), cụ thể như sau:

- Kết quả kê khai tài sản, thu nhập:

+ Tổng số công chức thuộc đối tượng thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 là: 54/54 công chức, 100% công chức có tên trong danh sách kê khai tài sản, thu nhập theo quy định đã kê khai đúng thời gian.

+ Số bản kê khai đã công khai: 54 bản; Đạt tỷ lệ đạt 100% so với số bản đã kê khai.

+ Số bản kê khai đã công khai theo hình công bố tại cuộc họp: 54 bản; Đạt tỷ lệ 100% so với số bản kê khai đã công khai.

- Công chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 đã thực hiện kê khai và minh bạch bản kê khai tài sản, thu nhập tại các cuộc họp theo quy định. Công chức dự họp thống nhất với nội dung đã kê khai, không có trường hợp yêu cầu xác minh, giải trình kê khai nguồn gốc tài sản, thu nhập.

* Kết quả thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập: Không có

* Kết quả xử lý kỷ luật trong xác minh tài sản, thu nhập: Không có.

2.7. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Trong thời gian qua không phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan, nên không có trường hợp phải xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.

2.8. Việc thực hiện cải cách hành chính

Các phòng thuộc Sở và tương đương tiếp tục thực hiện, duy trì quy trình quản lý hành chính của cơ quan theo Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn VN ISO 9001:2008.

Thông qua đường dây nóng và hộp thư góp ý để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân phản ánh thái độ ứng xử, phong cách làm việc của cán bộ công chức cơ quan.

Sở Tài chính đã và đang áp dụng chương trình phần mềm xử lý văn bản theo mô hình đám mây (eGov) và Hệ thống một cửa điện tử đối với các thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. Tham gia sử dụng phần mềm dịch vụ công do Kho bạc nhà nước tỉnh triển khai.

Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh công bố Danh mục, quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của ngành Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 03/6/2020; Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 và Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 14/8/2020. Đồng thời, thực hiện tốt việc công khai các thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của Sở, cập nhật trên trang dịch vụ công tỉnh Tây Ninh để cá nhân, tổ chức có thể truy cập, tra cứu nội dung, quy trình giải quyết thủ tục hành chính có liên quan thuận tiện, nhanh chóng, chính xác.

2.9. Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Hiện tại, số lượng máy vi tính đảm bảo cho mỗi công chức thực hiện nhiệm vụ, tất cả máy tính trong hệ thống mạng đều được quản lý tập trung theo hệ thống Domain Controller. Tuy nhiên, Sở Tài chính cũng đang tiếp tục rà soát những máy tính đã sử dụng thời gian dài và có cấu hình yếu, đề nghị bổ sung thay thế để phục vụ tốt cho yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn trong tình hình mới.

- Về áp dụng khoa học, công nghệ: Tiếp tục sử dụng phần mềm xử lý văn bản theo mô hình đám mây (eGov) để theo dõi xử lý văn bản đi - đến; giao việc, giải quyết hồ sơ trong nội bộ cơ quan và liên thông với các đơn vị, tổ chức có liên quan. Các văn bản đi đều được thực hiện ký số Token do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp cho lãnh đạo cơ quan. Khai thác báo cáo qua phần mềm TABMIS và thực hiện thủ tục thanh toán chi thường xuyên bằng phần mềm dịch vụ công do Kho bạc nhà nước tỉnh triển khai.

- Triển khai thực hiện phần mềm Họp không giấy mới của Sở Tài chính theo Kế hoạch số 45/KH-STC ngày 25/5/2020.

- Triển khai việc nhập dữ liệu cá nhân theo các nội dung của phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh do VNPT Tây Ninh xây dựng theo Công văn số 2277/UBND-VHXH ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh.

2.10. Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản

Về phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản đã được cơ quan áp dụng từ tháng 12/2007 và tiếp tục thực hiện cho đến nay.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: Không phát hiện, do đó không phát sinh số liệu để báo cáo (Biểu số 3b kèm theo). Kết quả như sau:

a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ: Không phát sinh.

b) Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Không phát sinh.

c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không phát sinh.

d) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của cơ quan: Không phát sinh.

đ) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng các hoạt động khác: Không phát sinh.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN

Trong năm 2020, cơ quan tự kiểm tra nội bộ, không tổ chức cuộc thanh tra kiểm tra về vi phạm PCTN và chưa phát hiện cán bộ, công chức, người lao động cơ quan vi phạm quy định về thực hiện pháp luật về PCTN. Kết quả như sau:

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra: Không phát sinh.

b) Kết quả thanh tra, kiểm tra: Không phát sinh.

5. Phát huy vai trò của xã hội về PCTN: Không phát sinh.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PCTN

1. Đánh giá tình hình tham nhũng

a) Trong năm 2020, không phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan, nên không có trường hợp xử lý vi phạm.

b) So sánh tình hình tham nhũng kỳ này với cùng kỳ năm trước: chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng, tiêu cực.

2. Đánh giá công tác PCTN

a) Trong thời gian qua, Lãnh đạo Sở Tài chính thường xuyên chỉ đạo các Phòng thuộc Sở và tương đương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn PCTN, do đó chưa phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này.

b) So sánh hiệu quả công tác PCTN kỳ này với cùng kỳ năm trước: cơ quan vẫn tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp đã đề ra và tiếp tục triển khai các nội dung liên quan về PCTN của cấp có thẩm quyền đến cán bộ, công chức và người lao động kịp thời qua hệ thống eoffice, do đó chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng, tiêu cực.

c) Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác PCTN: Cơ quan đã hoàn thành tốt các nội dung về công tác PCTN theo kế hoạch đã đề ra.

d) Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN: Không có.

3. Dự báo tình hình tham nhũng

Thời gian qua cơ quan chưa phát hiện trường hợp vi phạm; do đó, sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn PCTN để không có trường hợp vi phạm về PCTN.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Thực hiện PCTN theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật PCTN và các văn bản hướng dẫn về công tác PCTN để công chức cơ quan nâng cao hơn nữa về nhận thức và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và của cơ quan quản lý chuyên ngành về PCTN.

3. Tiếp tục áp dụng các biện pháp đã đề ra để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng có thể xảy ra trong cơ quan và các biện pháp đề ra trong kế hoạch năm 2021, như sau: 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "Một cửa, một cửa liên thông", tăng cường sử dụng phần mềm theo mô hình đám mây (eGov), chữ ký số; họp không giấy; tăng cường sử dụng dịch vụ công thanh toán qua Kho bạc nhà nước.

- Rà soát và ban hành các văn bản chỉ đạo để làm cơ sở cho việc thực hiện PCTN.

- Tiếp tục duy trì, củng cố và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng công tác quản lý hành chính theo tiêu chuẩn VN ISO 9001: 2008; Thông qua đường dây nóng và hộp thư góp ý để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị và Nhân dân phản ánh thái độ ứng xử, phong cách làm việc của cán bộ, công chức cơ quan.

- Triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhất là việc giải quyết các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.

- Hoàn chỉnh việc nhập dữ liệu cá nhân theo các nội dung của phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh do VNPT Tây Ninh xây dựng theo Công văn số 2277/UBND-VHXH ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh.

4. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cơ quan theo đúng kế hoạch đã đề ra.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: Không có.

văn bản kèm theo.

  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Hôm nay2,167
  • Tháng hiện tại68,646
  • Tổng lượt truy cập3,334,398
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây