Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ ba - 12/01/2021 22:00 105 0

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (viết tắt là: PCTN) năm 2021 tại đơn vị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan, nhất là người đứng đầu trong công tác PCTN, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của  công chức và người lao động trong công tác PCTN góp phần giữ vững ổn định chính trị, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện.

Tiếp tục kiện toàn và xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức, liêm chính, có năng lực và trình độ chuyên môn; xây dựng cơ quan thực sự trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

2. Yêu cầu

Toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở được quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật PCTN; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) của BCH Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

Thường xuyên theo dõi, thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí để kịp thời xử lý theo đúng quy định pháp luật, khắc phục các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Sở Tài chính không ban hành văn bản riêng chỉ đạo, phân công công tác PCTN. Ban Giám đốc thường xuyên nhắc nhở Lãnh đạo các Phòng thuộc Sở quán triệt, triển khai cho công chức, người lao động biết và thực hiện tốt các nội dung về việc PCTN trong cuộc họp giao ban hàng tháng và qua hệ thống mạng nội bộ (eGov) của cơ quan.

Chủ động tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; đặc biệt là công khai, minh bạch hoạt động; kết hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu trong giải quyết công việc; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Xây dựng đội ngũ công chức có lập trường chính trị vững vàng, tư cách đạo đức trong sáng, tự trọng; tác phong chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Xử lý nghiêm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thiếu trách nhiệm, để công chức, người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; bao che, dung túng hành vi sai phạm.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN, như: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021"; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; các văn bản hướng dẫn; các Chỉ thị của Đảng, Chính phủ về công tác PCTN; ...

Hình thức, thời gian triển khai, quán triệt: Trực tiếp thông qua văn bản sau buổi chào cờ sáng thứ hai tại Sở Tài chính và qua phần mềm Văn phòng điện tử (eGov) của cơ quan.

Đối tượng được triển khai: Toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở.

3. Công tác phòng ngừa tham nhũng

Tổ chức thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan đúng nguyên tắc, nội dung, hình thức; thực hiện cung cấp thông tin, giải trình khi có yêu cầu theo quy định; thực hiện và công khai báo cáo về kết quả công tác PCTN định kỳ; thực hiện và cung cấp tài liệu có liên quan về tiêu chí đánh giá phòng, chống tham nhũng năm 2020 theo Bộ Chỉ số của Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện việc rà soát, tham mưu UBND tỉnh thay thế, sửa đổi, bổ sung các văn bản trái với quy định của pháp luật, không phù hợp với thực tế thuộc lĩnh vực phụ trách; tiếp tục rà soát hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các quy trình xử lý công việc tại cơ quan bảo đảm công khai, minh bạch để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong một số lĩnh vực nhạy cảm như: quản lý và sử dụng ngân sách; tài chính doanh nghiệp; mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công.

Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan; tặng quà và nhận quà tặng theo đúng quy định; kiểm soát xung đột lợi ích chặt chẽ khi phân công nhiệm vụ. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ công chức có năng lực, trình độ, tận tụy, liêm chính. Tăng cường hoạt động tự kiểm tra của cơ quan, phát hiện, xử lý nghiêm minh và công khai nhằm ngăn chặn kịp thời những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt.

Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 ngay từ đầu năm, thể hiện rõ số trường hợp dự kiến chuyển đổi trong năm và tổ chức thực hiện đúng quy định; báo cáo số lượng thực hiện chuyển đổi lồng ghép trong báo cáo công tác PCTN định kỳ; cần phân biệt rõ giữa chuyển đổi vị trí công tác theo Luật PCTN với điều động phân công phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản; tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính đúng quy định để tăng cường, nâng cao hiệu quả công vụ, góp phần phòng ngừa tham nhũng.

Tổ chức kiểm soát tài sản, thu nhập theo Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo tiến độ, chất lượng; Quán triệt, triển khai thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của pháp luật. Hoàn thành việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai năm 2021 và gửi báo cáo đúng quy định. Tự kiểm tra chặt chẽ bản kê khai tài sản, thu nhập, chú ý trách nhiệm giải trình biến động tài sản của từng cá nhân thuộc quyền quản lý của cơ quan.

Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, trong đó tập trung vào các lĩnh vực về đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; thu, chi ngân sách; tài chính doanh nghiệp; quản lý, sử dụng tài sản công gắn với thực thi chức trách công vụ.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, nhất là công tác giám định tài chính, định giá tài sản phục vụ xử lý kịp thời, triệt để. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 08/3/2016 của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng (nếu có). Đẩy mạnh công tác phối hợp với Đảng ủy tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN; xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai đối với đảng viên vi phạm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong xác minh, điều tra những vụ việc tham nhũng tại cơ quan (khi có xảy ra tham nhũng).

4. Về công tác phát hiện, xử lý tham nhũng

Chủ động kiểm tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện công vụ của cơ quan, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Tăng cường công tác thanh tra, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm; tiến hành thanh tra đột xuất đối với vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Các phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng phải xem xét, xử lý kịp thời và áp dụng các biện pháp bảo vệ người phản ánh, tố cáo; người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm xử lý nghiêm túc thông tin về hành vi tham nhũng theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét.

5. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm về công tác PCTN theo quy định của pháp luật khi xảy ra tham nhũng trong nội bộ cơ quan mình quản lý. Đối với các vụ việc tham nhũng đã được phát hiện, xử lý cần tiến hành làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan xảy ra tham nhũng, báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

6. Trách nhiệm xã hội trong phòng, chống tham nhũng

Phát huy triệt để vai trò của các đoàn thể tại cơ quan (Công đoàn, Chi đoàn, Hội Cựu chiến binh) và quần chúng của cơ quan trong giám sát và đấu tranh PCTN; kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các Phòng thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện đến từng công chức, người lao động thuộc quyền quản lý.

2. Văn phòng phối hợp với Đảng ủy Sở; các Phòng thuộc Sở cung cấp đầy đủ, chính xác tài liệu phục vụ đánh giá công tác PCTN năm 2020 theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1787/UBND-NCPC ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh cho đến khi Thanh tra Chính phủ có hướng dẫn mới.

3. Các Phòng chuyên môn thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ có biện pháp kiểm tra thường xuyên việc thực hiện công tác xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; có biện pháp chấn chỉnh ngay hạn chế trong việc công khai, minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo kết quả tự đánh giá công tác PCTN năm 2020 của tỉnh.

4. Văn phòng phối hợp Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tại cơ quan.

5. Tổ chức thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan đúng nguyên tắc, nội dung, hình thức yêu cầu theo quy định của pháp luật.

6. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN năm 2021 định kỳ theo quy định và báo cáo đột xuất (nếu có).

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Văn phòng để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết.

tập tin đính kèm.

  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập54
  • Hôm nay2,093
  • Tháng hiện tại68,572
  • Tổng lượt truy cập3,334,324
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây