Công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020

Thứ tư - 28/10/2020 05:00 98 0
Thực hiện Thông báo số 185/TB-HĐTĐ ngày 26/8/2020 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh về thời gian kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình của cơ quan

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; công tác pháp chế; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, Sở Tài chính thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo quy định; đồng thời, vận động công chức, người lao động thuộc Sở tích cực hưởng ứng và xây dựng các Kế hoạch phát động các phong trào thi đua chuyên đề do cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện, tạo bầu không khí thi đua sôi nổi trong cơ quan.

2. Thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng

Được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở, việc triển khai các phong trào thi đua do đơn vị chức năng phát động được thực hiện tốt, đảm bảo nội dung và thời gian quy định. Tuy nhiên, do có sự hạn chế về nguồn nhân lực, hiện tại Sở Tài chính có 52/57 biên chế công chức đang công tác nên chưa đảm bảo được số lượng biên chế được giao (thiếu 05 biên chế), các phòng thuộc Sở chưa được đảm bảo về nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên việc đảm bảo tham gia đầy đủ các nội dung phát động còn gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức.

Ngoài ra, bộ phận Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tài chính do Văn phòng chủ trì, phân công công chức thuộc Văn phòng kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu về công tác thi đua, khen thưởng nên kỹ năng triển khai chưa chuyên nghiệp đối với một số nội dung thi đua đòi hỏi người truyền đạt có trình độ chuyên môn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, triển khai và kết quả thực hiện các phong trào thi đua

1.1. Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở, Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ cho các phòng có liên quan để giải quyết công việc đảm bảo theo tiến độ quy định. Sở Tài chính triển khai thực hiện đúng theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đối với việc phát động phong trào thi đua. Hàng năm, xây dựng kế hoạch phát động thi đua để triển khai thực hiện phong trào thi đua do UBND tỉnh chỉ đạo. Ngoài ra, Sở tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua đến toàn thể công chức, người lao động Sở, đảm bảo toàn thể công chức, người lao động đăng ký, đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh về việc củng cố, kiện toàn Khối Thi đua do các đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo dõi, hướng dẫn, Sở Tài chính đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD-STC ngày 29/6/2020 về Hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng của Khối thi đua thuộc Sở Tài chính. Theo đó, các phòng thuộc Sở và tương đương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo tình hình, điều kiện thực tế nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.

Trong thời gian qua, Sở Tài chính đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến lĩnh vực Tài chính, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

1.2. Phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hàng năm, trên cơ sở xây dựng chuyên đề do địa phương phát động, công chức và người lao động thuộc Sở thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Sở Tài chính đã thực hiện nhiều các phương pháp khác nhau để truyền tải nội dung, gồm: trình chiếu slide vào sáng thứ hai hàng tuần trước khi chào cờ để công chức, người lao động đọc, xem và học tập; tuyên truyền thông qua Kế hoạch kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng tháng của các Chi bộ;… Đồng thời, việc tuyên truyền gắn với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và các phong trào thi đua yêu nước.

1.3. Phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020

Thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Sở Tài chính triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020.

Sở Tài chính đã phối hợp sở, ngành thực hiện tốt công tác chăm lo cho đối tượng chính sách như: kịp thời tham mưu phân bổ kinh phí và hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo hàng năm góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương.

Ngoài ra, hưởng ứng phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2015 - 2020, Chi đoàn Sở Tài chính đã phối hợp với Chi đoàn Kiểm toán nhà nước khu vực IV, Chi đoàn Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Công an Tây Ninh và các đoàn thể cơ quan tổ chức chương trình "Vì đàn em thân yêu - Áo trắng tới trường" tại các xã Tân Hòa, xã Tân Đông; thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tổ chức tặng quà cho học sinh giỏi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và trao tặng sách, truyện cho thư viện trường Tiểu học tại xã Tân Đông và Tân Biên, Tây Ninh; tặng 50 phần quà cho đồng bào dân tộc thiểu số và người già neo đơn trên địa bàn xã Tân Đông và phối hợp Đoàn khối các cơ quan tỉnh trong hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà tại xã Tân Đông. Đồng thời, tặng 07 bộ máy vi tính (đã qua sử dụng) cho Ủy ban nhân dân xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh...

1.4. Phong trào thi đua "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" đến năm 2020

Thực hiện phong trào "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", Sở Tài chính đã tích cực tuyên truyền, vận động công chức và người lao động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh và đồng bào bị thiên tai, bão lũ trong cả nước. Công chức, người lao động thuộc Sở hưởng ứng phong trào chung tay vì người nghèo, các tổ chức Đoàn thể cơ quan đã vận động công chức và người lao động đóng góp ủng hộ "Tết vì người nghèo", Quỹ "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", Quỹ "mái ấm công đoàn", giúp đỡ "Nạn nhân chất độc da cam"… các hoạt động thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người già neo đơn và các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính phối hợp sở, ngành thực hiện tốt công tác chăm lo cho đối tượng chính sách như: kịp thời tham mưu phân bổ kinh phí và hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo hàng năm góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương.

1.5. Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"

Sở Tài chính đã tổ chức tuyên truyền đến công chức và người lao động các nội dung có liên quan đến phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" do đơn vị chức năng triển khai. Qua đó, nâng cao nhận thức của công chức, người lao động thuộc Sở đối với vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong thời gian qua, Sở Tài chính đã triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, giảm chi phí cho doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

1.6. Phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung có liên quan đến phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" đến toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở; đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp với đơn vị chức năng trong việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định.

1.7. Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở"

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã xây dựng Kế hoạch số 42/KH-STC ngày 17/9/2019 về thực hiện phong trào thi đua "Công chức, người lao động thuộc Sở Tài chính Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025. Qua đó, nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung để công chức, người lao động làm cơ sở để thực hiện phong trào đạt hiệu quả; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ công chức, người lao động trong việc rèn luyện, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, người lao động thuộc Sở gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu chung của Sở.

Thông qua phong trào thi đua, tạo môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 

1.8. Phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch số 16/KH-STC ngày 24/02/2020 để triển khai thực hiện các nội dung có liên quan.

Qua triển khai kế hoạch, nâng cao nhận thức, ý thức và thái độ khi tham gia giao thông trong đội ngũ công chức và người lao động cơ quan, hạn chế tối đa việc vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh và duy trì thực hiện "Năm An toàn giao thông" đảm bảo mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết".

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông sâu rộng đến toàn thể công chức, người lao động.

1.9. Phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Qua việc triển khai phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 đã nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Phát huy vai trò của từng tập thể, cá nhân trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 theo Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh, góp phần thực hiện đạt các mục tiêu tronng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính thuộc lĩnh vực của Sở Tài chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo các phòng và tương đương thuộc Sở trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi được phân công phụ trách.

Năm 2020, Sở Tài chính được UBND tỉnh khen thưởng do có thành tích hoàn thành xuất sắc thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và được phê duyệt tại Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh.

1.10. Phong trào thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020

Thực hiện Kế hoạch số 622/KH-UBND ngày 30/03/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phát động thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch số 36/KH-STC ngày 15/4/2020 về phát động thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020. Qua đó, phát huy vai trò của từng tập thể, cá nhân trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 434/KH-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2020. Vận động công chức, người lao động tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hướng tới kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020).

Thực hiện tốt các nội dung Dân vận chính quyền thuộc lĩnh vực của Sở Tài chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo các phòng và tương đương thuộc Sở, các tổ chức đoàn thể trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ dân vận chính quyền thuộc phạm vi được phân công phụ trách.

1.11. Phong trào thi đua xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 870/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 39/KH-STC ngày 14/5/2020 về phát động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025.

Qua đó, đẩy mạnh áp dụng, thực hiện Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong quá trình thực thi nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động cơ quan, cung cấp dịch vụ công thuận lợi, giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Phấn đấu đưa Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh là một trong những đơn vị phát triển mạnh về Chính quyền điện tử, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng Đô thị thông minh. Tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ công nghệ trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao; đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và chuyển đổi số Quốc gia.

1.12. Phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Sở Tài chính xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, phát huy sức mạnh của toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở trong việc tham gia công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc; phát huy vai trò, trách nhiệm của công chức, người lao động thuộc Sở đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bằng những biện pháp phù hợp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của công chức, người lao động thuộc Sở về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, bộ phận phụ trách công tác thi đua - khen thưởng trong việc tổ chức triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng

2.1. Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, do đó, không có công chức chuyên trách thực hiện công tác thi đua, khen thưởng mà thành lập Hội đồng xét thi đua - Khen thưởng Sở. Hội đồng xét thi đua, khen thưởng (HĐTĐKT) Sở Tài chính do Giám đốc Sở Tài chính quyết định thành lập, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan.

HĐTĐKT hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các kế hoạch, chương trình công tác của HĐTĐKT đều được thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số.

HĐTĐKT làm việc theo chế độ tập thể, đảm bảo tính dân chủ, công khai, quyết định các vấn đề theo đa số. Quyết định của HĐTĐKT được thông qua tại cuộc họp HĐTĐKT khi quá nửa tổng số thành viên HĐTĐKT dự họp biểu quyết tán thành, trừ các trường hợp quy định cụ thể về biểu quyết.

Các thành viên HĐTĐKT có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc thi hành chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Thi đua - Khen thưởng và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Quy chế xét thi đua, khen thưởng của Sở.

Bộ phận kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính là Văn phòng Sở Tài chính.

Sở Tài chính thực hiện củng cố, kiện toàn HĐTĐKT của cơ quan khi có thay đổi về nhân sự hoặc quy định của cấp có thẩm quyền nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ và kịp thời các tiêu chí trong công tác xét thi đua, khen thưởng của cơ quan.

2.2. Công tác tham mưu của bộ phận phụ trách công tác thi đua, khen thưởng

Chủ trì, tham mưu xây dựng các mục tiêu, biện pháp trong phong trào thi đua, khen thưởng của cơ quan, theo dõi kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan.

Phối hợp với các phòng thuộc Sở, Văn phòng - bộ phận phụ trách công tác thi đua, khen thưởng có trách nhiệm triển khai đầy đủ các phong trào thi đua do địa phương phát động, đảm bảo đúng tiến độ quy định.

3. Hoạt động của Hội đồng sáng kiến, Hội đồng đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến

Sở Tài chính đã thành lập Hội đồng xét sáng kiến và Hội đồng đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định, cụ thể:

- Hội đồng xét, công nhận sáng kiến của Sở có nhiệm vụ xét, công nhận sáng kiến trong công tác của công chức, người lao động thuộc Sở.

- Hội đồng đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến có nhiệm vụ giúp người đứng đầu công nhận mức độ ảnh hưởng của các sáng kiến đã được Hội đồng xét, công nhận sáng kiến của Sở xét và công nhận để làm căn cứ đề nghị xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

4. Việc thông tin, tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến (Kế hoạch, văn bản triển khai, tổ chức thực hiện, kết quả)

Thực hiện Chương trình số 40/CTr-HĐTĐ ngày 10/3/2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2020.

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch số 29/KH-STC ngày 16/3/2020 về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2020. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng để công chức, người lao động có nhận thức sâu sắc về tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Khuyến khích công chức, người lao động tích cực tham gia thực hiện công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.

5. Công tác tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến; công tác tự kiểm tra về thi đua, khen thưởng

5.1. Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến

Căn cứ Kế hoạch số 1631/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Văn phòng đã tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 11/KH-STC ngày 06/02/2020 của Sở Tài chính về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến Sở Tài chính Tây Ninh giai đoạn 2015-2020. Theo đó, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị vào ngày 22/6/2020 nhằm tuyên dương gương điển hình tiên tiến của Sở; đồng thời, khơi dậy và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả biểu dương tại Hội nghị gồm có 02 tập thể phòng và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, cụ thể như sau:

- Tập thể: phòng Quản lý ngân sách, phòng Quản lý giá và công sản.

- Cá nhân: bà Huỳnh Vương Hiếu - Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp; bà Đặng Thị Mỹ Nga - Trưởng phòng Quản lý giá và công sản; bà Lâm Huỳnh Kim Thu - Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách; bà Vũ Thị Thu Nga - Chuyên viên phòng Quản lý giá và công sản; ông Lê Phú Cường - Chuyên viên phòng Quản lý giá và công sản; bà Nguyễn Thị Hồng Điệp - Chuyên viên phòng Tài chính đầu tư.

Bên cạnh đó, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tài chính thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích điển hình tiên tiến cho cá nhân bà Hồ Thị Mỹ Phường - Trưởng phòng Tài chính đầu tư do có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, tích cực tham gia công tác Đảng và các hoạt động của Đoàn thể cơ quan.

5.2. Công tác tự kiểm tra về thi đua, khen thưởng

Thực hiện Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về việc kiểm tra năm 2020, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch số 27/KH-STC ngày 12/3/2020 về tự kiểm tra công tác thi đua - khen thưởng năm 2020. Qua hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở cơ quan. Kịp thời đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân trong việc triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

Đối tượng và thời gian kiểm tra:

- Đối tượng: Bộ phận thường trực công tác thi đua, khen thưởng; Công chức phụ trách tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của Sở.

- Thời gian: Thời gian tự kiểm tra: Quý III/2020.

Kết quả kiểm tra như sau: Sở Tài chính thực hiện tốt các nội dung có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, cụ thể:

- Thực hiện kịp thời việc phát động, hướng dẫn, triển khai các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan (nhất là các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất);đặc biệt đối với các phòng trào thi đua: "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới", "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế", "Doanh nghiệp hội nhập và phát triển" và "Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thực hiện văn hóa công sở".

- Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng; công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; các biện pháp đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị.

- Ngoài ra, Sở Tài chính thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1631/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

- Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; việc thông tin, tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến và kết quả mang lại; công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến của đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

6. Các mặt công tác khác

Sở Tài chính chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Thực hiện tốt việc triển khai kịp thời, có hiệu quả cho công chức, người lao động về quy chế (khen thưởng), nội dung các phong trào thi đua do đơn vị phát động. Trong 6 tháng đầu năm, Sở Tài chính đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD-STC ngày 29/6/2020 về xét thi đua, khen thưởng của Khối thi đua thuộc Sở Tài chính; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 319/QĐ-STC ngày 20/11/2018 của Sở Tài chính về Quy chế xét thi đua, khen thưởng và triển khai đến toàn thể công chức, người lao động cơ quan, làm cơ sở để Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Sở xét thi đua và đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hồ sơ thi đua, khen thưởng hằng năm được cập nhật, lưu giữ cẩn thận bằng bản giấy và tập tin (files).

III. Đánh giá chung kết quả thực hiện

1. Ưu điểm

Công tác thi đua khen thưởng đã có bước chuyển biến tích cực đã kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân trong cơ quan đã hoàn thành kịp thời và đạt hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Công chức, người lao động thuộc Sở tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào do công đoàn, cơ quan phát động.

Văn phòng - Bộ phận thường trực Hội đồng xét Thi đua, khen thưởng Sở Tài chính thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; thường xuyên tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện kịp thời, hiệu quả những nội dung có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan và giải đáp những vướng mắc của công chức, người lao động về chế độ, chính sách trong công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

2. Tồn tại, hạn chế

Trong 6 tháng đầu năm 2020, phong trào thi đua có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên do bị chi phối bởi công tác chuyên môn, tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên việc tổ chức các hoạt động có liên quan đến việc hưởng ứng phong trào thi đua do địa phương phát động chưa đa dạng.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Việc tham mưu thi đua, khen thưởng đôi lúc còn gặp khó khăn do: Công chức làm công tác thi đua, khen thưởng là kiêm nhiệm, công tác chuyên môn nhiều; đồng thời, từ đầu năm đến nay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên đơn vị chức năng chưa tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác thi đua, khen thưởng, do đó công chức phụ trách thi đua, khen thưởng của Sở chưa được bồi dưỡng về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng.

4. Bài học kinh nghiệm

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được và những mặt còn tồn tại, thiếu sót trong công tác thi đua, khen thưởng Sở Tài chính rút ra một số bài học kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng như sau:

- Chú trọng công tác phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương, địa phương.

- Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương, cơ quan chức năng tổ chức.

- Cử công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về thi đua, khen thưởng do cơ quan chức năng tổ chức.

IV. Kiến nghị và đề xuất:

Đề nghị đơn vị chức năng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời hướng dẫn Sở, ngành thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định. Ngoài ra, để thuận tiện cho đơn vị đăng ký tham gia bồi dưỡng, Sở Tài chính đề nghị được bố trí thời gian đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong năm hợp lý, tránh việc tập trung nhiều khóa học vào cùng thời điểm, nhất là vào thời điểm cuối năm sẽ ảnh hưởng đến công tác chung của cơ quan, đơn vị khi cử cán bộ, công chức tham gia các khóa học.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Tài chính.

  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,244
  • Tháng hiện tại52,926
  • Tổng lượt truy cập3,184,560
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
thông tin đảng bộ
Đoàn thanh niên
Công đoàn
lịch tiếp công dân
tổ cựu chiến binh
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
phần mềm quản lý tài sản
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây