Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thứ năm - 17/06/2021 22:00 153 0

Thực hiện Công văn số 122/HĐTĐ ngày 20/5/2021 của Hội đồng thi đua Khen thưởng tỉnh về việc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021.

Căn cứ tình hình hiện tại, do đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch nên Sở Tài chính không tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021. Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

I. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm

1. Công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua

Sở Tài chính thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung có liên quan công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 đến toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở, gồm: Kế hoạch số 50/KH-HĐTĐ ngày 25/02/2021 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; Hướng dẫn số 68/HD-HĐTĐ ngày 18/3/2021 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh Quyết định bãi bỏ khoản 9 Điều 4 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 653/KH-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; Kế hoạch số 03/KH-BATGT ngày 21/01/2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc phát động "Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; Kế hoạch số 566/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2021; Kế hoạch số 567/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2021; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh về việc phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về việc về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; Kế hoạch số 565/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2021; ….

Việc phát động phong trào thi đua năm 2021 được triển khai đến toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở tại Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính tổ chức vào tháng 12/2020. Theo đó, công chức, người lao động thuộc Sở đăng ký danh hiệu thi đua năm 2021; đồng thời, cam kết thực hiện các quy định năm 2021 do Công đoàn Viên chức tỉnh phát động.

Ngoài ra, một số phong trào thi đua do địa phương phát động từ đầu năm đến nay đã được Lãnh đạo Sở triển khai đến toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở bằng những kế hoạch cụ thể để làm căn cứ thực hiện, gồm: Kế hoạch số 78/KH-STC ngày 23/12/2020 về phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021; Kế hoạch số 28/KH-STC ngày 16/3/2021 về phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 06/KH-STC ngày 21/01/2021 về triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông 2021; Kế hoạch số 12/KH-STC ngày 22/02/2021 về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021; Kế hoạch 19/KH-STC ngày 04/3/2021 về việc phát động phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" năm 2021; Kế hoạch số 20/KH-STC ngày 04/3/2021 về việc phát động thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2021; Kế hoạch số 22/KH-STC ngày 09/3/2021 về việc tự kiểm tra về công tác thi đua - khen thưởng năm 2021; Kế hoạch số 29/KH-STC ngày 17/3/2021 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; Kế hoạch số 31/KH-STC ngày 18/3/2021 về việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 35/KH-STC ngày 31/3/2021 về việc Triển khai thực hiện xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến Sở Tài chính giai đoạn 2021 - 2025;…

Ngoài ra, Công đoàn phối hợp với cơ quan vận động công chức, người lao động đóng góp ủng hộ các hoạt động xã hội do Công đoàn Viên chức tỉnh phát động, gồm: Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2021; Chung tay chăm sóc, giúp đỡ, chia sẻ với nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh năm 2021; Ủng hộ kinh phí thăm, tặng quà các chốt Biên phòng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Trên cơ sở Kế hoạch số 565/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh nêu trên, Sở Tài chính đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 27/KH-STC ngày 16/3/2021 về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2021. Theo đó, các phòng và tương đương thuộc Sở tổ chức thực hiện tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền thi đua yêu nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng kết thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020 của phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố năm 2020.

Nhìn chung, trong 06 tháng đầu năm, Sở Tài chính đã thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu của khối thi đua, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh đó, với vai trò Khối trưởng của Khối thi đua Quản lý nhà nước và Tham mưu - tổng hợp, Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Khối thi đua xây dựng quy chế hoạt động năm 2021; đồng thời ban hành Kế hoạch hoạt động để phân công nhiệm vụ của thành viên trong Khối. Ngoài ra, Sở Tài chính đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2021 với các thành viên trong Khối theo quy định.

2. Kết quả thực hiện phong trào thi đua

2.1. Phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới"

Thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Sở Tài chính triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới".

Sở Tài chính đã phối hợp sở, ngành thực hiện tốt công tác chăm lo cho đối tượng chính sách như: kịp thời tham mưu phân bổ kinh phí và hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo hàng năm góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương.

2.2. Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở"

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 42/KH-STC ngày 17/9/2019 về thực hiện phong trào thi đua "Công chức, người lao động thuộc Sở Tài chính Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ công chức, người lao động trong việc rèn luyện, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, người lao động thuộc Sở gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu chung của Sở.

Thông qua phong trào thi đua, tạo môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 

2.3. Phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"

Sở Tài chính thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung có liên quan đến phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" đến toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở; đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp với đơn vị chức năng trong việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định.

2.4. Phong trào thi đua xây dựng chính quyền điện tử

Thực hiện Kế hoạch số 870/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025.

Sở Tài chính tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 39/KH-STC ngày 14/5/2020 về phát động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025.

Đẩy mạnh áp dụng, thực hiện Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong quá trình thực thi nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động cơ quan, cung cấp dịch vụ công thuận lợi, giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Phấn đấu đưa Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh là một trong những đơn vị phát triển mạnh về Chính quyền điện tử, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng Đô thị thông minh. Tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ công nghệ trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao; đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và chuyển đổi số Quốc gia.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

Bên cạnh việc phát động và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, Sở Tài chính chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài chính giao, phấn đấu thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2021, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể:

- Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021:

+ Tổng thu NSNN trên địa bàn 5.793,2 tỷ đồng, đạt 55,2% dự toán, tăng 21% cùng kỳ, gồm: Thu nội địa: 5.088,2 tỷ đồng, đạt 53,6% dự toán, tăng 17,3% cùng kỳ; Thu xuất nhập khẩu: 705 tỷ đồng, đạt 70,5% dự toán, tăng 56,4% cùng kỳ.

+ Tổng chi NSĐP: 5.192,3 tỷ đồng, đạt 45% dự toán, bằng so cùng kỳ, trong đó: Chi cân đối NSĐP: 4.827,1 tỷ đồng, đạt 46,8% dự toán, tăng 8,9% cùng kỳ, trong đó: Chi đầu tư phát triển: 2.253,2 tỷ đồng, đạt 65,5% dự toán, tăng 8 % cùng kỳ; Chi thường xuyên: 2.563,6 tỷ đồng, đạt 42,7% dự toán, tăng 10,1% cùng kỳ; Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 365,2 tỷ đồng, đạt 29,8% dự toán, giảm 51,8% cùng kỳ.

- Tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh: Nghị Quyết ban hành quy định việc lập dự toán, sử dụng, quản lý và quyết toán kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phương án thu phí tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh núi Bà Đen; Đề án huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh; Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021; Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019; Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bản tỉnh năm 2021; Kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị Quyết quy định về nội dung chi và mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc trụ sở làm việc dôi dư sau khi rà soát sắp xếp theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; các Nghị quyết quy định về phí, lệ phí theo danh mục thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; bổ sung việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; xây dựng Quyết định bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh,…

- Phối hợp các ngành: Thẩm tra, phê duyệt dự toán, quyết toán; Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 nguồn NSTW của tỉnh; Thực hiện kiểm tra quyết toán tài chính và tiền lương, tiền thưởng, đánh giá xếp loại năm 2020 doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương quản lý;…

- Thực hiện công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; công tác thanh tra, kiểm tra tài chính theo kế hoạch; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác Giám định tư pháp trong lĩnh vực kế toán, tài chính; Công tác theo dõi, đôn đốc xử lý kiến nghị thanh tra, kiểm toán nhà nước và thanh tra của Sở Tài chính.

- Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2020 sang năm 2021; Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán ngân sách, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm; hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Về công tác tổ chức: Thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2031. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2031; xây dựng Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Kế hoạch Triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuộc Sở Tài chính năm 2021 và điều động công chức và chuyển đổi vị trí công tác các phòng chuyên môn thuộc Sở,…

- Ngoài ra, hoàn thành tốt các nhiệm vụ: công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác Giám định tư pháp trong lĩnh vực kế toán, tài chính; công tác theo dõi, đôn đốc xử lý kiến nghị thanh tra, kiểm toán nhà nước; các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2021 và các nhiệm vụ đột xuất trong quá trình thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

4. Công tác kiện toàn toàn tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến, Hội đồng Đánh giá mức độ ảnh hưởng sáng kiến

4.1. Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng

Sở Tài chính không có công chức chuyên trách thực hiện công tác thi đua, khen thưởng mà thành lập Hội đồng xét thi đua - Khen thưởng Sở. Hội đồng xét thi đua, khen thưởng (HĐTĐKT) Sở Tài chính do Giám đốc Sở Tài chính quyết định thành lập, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Tài chính đã ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng xét thi đua, khen thưởng của Sở để củng cố nhân sự và triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.

4.2. Hoạt động của Hội đồng sáng kiến, Hội đồng đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến

Sở Tài chính đã thành lập Hội đồng xét sáng kiến và Hội đồng đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định, cụ thể:

- Hội đồng xét, công nhận sáng kiến của Sở có nhiệm vụ xét, báo cáo kết quả trình Giám đốc công nhận sáng kiến trong công tác của công chức, người lao động thuộc Sở.

- Hội đồng đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến có nhiệm vụ giúp người đứng đầu công nhận mức độ ảnh hưởng của các sáng kiến đã được Hội đồng xét, công nhận sáng kiến của Sở đã xét và báo cáo Giám đốc về mức độ ảnh hưởng của sáng kiến để làm cơ sở công nhận sáng kiến của công chức, người lao động thuộc Sở.

5. Đánh giá chung

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công chức, người lao động thuộc Sở đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào do cơ quan phát động; đồng thời, chung tay đóng góp các cuộc vận động ủng hộ do Công đoàn Viên chức phát động. Qua đó, tạo nên không khí thi đua sôi nổi góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.

Văn phòng - bộ phận thường trực Hội đồng xét Thi đua, khen thưởng Sở Tài chính thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; thường xuyên tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện kịp thời, hiệu quả những nội dung có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan và giải đáp những vướng mắc của công chức, người lao động về chế độ, chính sách trong công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

Phong trào thi đua tuy có chuyển biến tích cực, tuy nhiên do bị chi phối bởi công tác chuyên môn, tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên việc tổ chức các hoạt động có liên quan đến việc hưởng ứng phong trào thi đua do địa phương phát động còn hạn chế.

6. Kiến nghị, đề xuất: Không có.

II. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2021; Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021 và Quyết định số 373/QĐ-STC ngày 24/12/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới; Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở; Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế; Thi đua xây dựng chính quyền điện tử và các phong trào khác do Trung ương và địa phương phát động.

Thường xuyên quan tâm đến việc cử công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về thi đua, khen thưởng do cơ quan chức năng tổ chức.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Tài chính./.

tập tin đính kèm.

  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay558
  • Tháng hiện tại77,403
  • Tổng lượt truy cập3,343,155
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây