Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021

Thứ tư - 23/12/2020 22:00 131 0

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ- CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen Thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về bãi bỏ khoản 9 Điều 4 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

 Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND, ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Tây Ninh; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 48/2020/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh về Quyết định sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 5 Điều 2, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-STC ngày 30/11/2020 của Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh ban hành Quy chế xét thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính;

          Nhằm duy trì và phát huy hơn nữa phong trào thi đua lập thành tích của từng tập thể, cá nhân thuộc Sở Tài chính. Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tài chính đề nghị các tập thể, cá nhân thuộc sở hăng hái đăng ký thi đua lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021 theo nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sự năng động, sức sáng tạo, ý chí hành động, nỗ lực bứt phá, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021 của Sở Tài chính.

- Tạo môi trường lành mạnh, tích cực để đội ngũ công chức, người lao động tiếp tục rèn luyện, nâng cao tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác một cách thực chất, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được nêu gương, lan tỏa trong cơ quan.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, đa dạng, phù hợp, có hiệu quả gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của từng phòng và tương đương thuộc Sở, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện.

- Phong trào thi đua phải có trọng tâm, trọng điểm; nội dung thiết thực, với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề.

- Khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; bảo đảm khen thưởng khách quan, chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; quan tâm khen thưởng hợp lý đối với công chức, người lao động.

II. NỘI DUNG

1. Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Tài chính.

2. Tổ chức phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Thực hiện có hiệu quả hơn Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng".

3. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025.

4. Học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao được tỉnh tặng bằng khen, cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

5. Thi đua xây dựng Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, các Tổ công đoàn xuất sắc và các đoàn viên công đoàn xuất sắc; Phụ nữ thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; Tổ chức thực hiện tốt các phong trào nhân các ngày lễ lớn trong năm và các phong trào do cơ quan, công đoàn cấp trên phát động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các giải pháp tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua

Tiếp tục quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; rà soát, hoàn thiện các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng của Sở. Đồng thời, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao uy tín, chất lượng trong thực thi nhiệm vụ.

Nâng cao trách nhiệm, vai trò định hướng chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Qua các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng, biểu dương.

Khen thưởng phải đảm bảo khách quan, công khai, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục; chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, sáng kiến, sáng tạo; công chức và người lao động trực tiếp.

Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác cơ quan, có trọng tâm, trọng điểm, đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả.

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và vai trò tham mưu của bộ phận thường trực, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao hiệu quả hoạt động của khối thi đua thuộc Sở.

2. Trách nhiệm thực hiện

Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc tổ chức, chỉ đạo, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng thuộc Sở triển khai thực hiện Kế hoạch.

Các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Sở, Lãnh đạo các phòng thuộc Sở có trách nhiệm:

- Căn cứ Kế hoạch này và nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đối với những tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý và gửi kèm kết quả đăng ký danh hiệu thi đua về Văn phòng - bộ phận Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tài chính theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết theo quy định.

- Khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền tỉnh khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo quy định.

- Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở chủ trì, tổ chức thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch; rà soát, phát hiện và đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Trên đây là nội dung Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng - Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Tài chính để được hướng dẫn hoặc báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.


Kế hoạch số 78/KH-STC ngày 23/12/2020.

  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay484
  • Tháng hiện tại77,329
  • Tổng lượt truy cập3,343,081
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây