Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng thi đua năm 2021

Thứ hai - 25/01/2021 21:00 132 0

Thực hiện Công văn số 11946/BTC-TĐKT ngày 02/10/2018 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, khen thưởng chuyên đề đối với các Sở Tài chính.

Sở Tài chính Tây Ninh báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng thi đua năm 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Bên cạnh việc phát động và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, Sở Tài chính chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài chính giao, phấn đấu thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác của đơn vị trong năm 2020, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể:

- Tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước như sau:

+ Tổng thu NSNN trên địa bàn là 10.125,5 tỷ đồng, đạt 101,3% dự toán, tăng 5,4% cùng kỳ; Nếu không kể khoản thu tiền bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Tài chính hoàn trả 307,4 tỷ đồng thì thực hiện năm 2020 là 9.818,1 tỷ đồng, đạt 98,2% dự toán, tăng 2,2% cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa 9.036,3 tỷ đồng, đạt 97,7% so với dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ; Thu xuất nhập khẩu 1.089,2 tỷ đồng, đạt 145,2% so dự toán, giảm 28,8% so cùng kỳ.

+ Tổng chi NSĐP là 10.630,4 tỷ đồng, đạt 95,6% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ, trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương 9.505,3 tỷ đồng, đạt 93,4% so dự toán, tăng 15,2% so cùng kỳ; Chi Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.125,1 tỷ đồng, đạt 118,7% so dự toán, giảm 6% so cùng kỳ.

- Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 về bãi bỏ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với Xe máy điện; Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Tây Ninh; Quyết định Sửa đổi, bổ sung chủng loại máy móc, thiết bị và số lượng tối đa của các Phụ lục tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;…

- Thực hiện công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; công tác thanh tra, kiểm tra tài chính theo kế hoạch; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác Giám định tư pháp trong lĩnh vực kế toán, tài chính; Công tác theo dõi, đôn đốc xử lý kiến nghị thanh tra, kiểm toán nhà nước và thanh tra của Sở Tài chính.

- Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2019 sang năm 2020; Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán ngân sách, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm; hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

- Công tác thanh tra:

+ Tham mưu UBND tỉnh các nội dung sau: báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính niên độ ngân sách 2017; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luuật về THTK, CLP 2020 của tỉnh; Kế hoạch công tác kiểm tra THTK, CLP năm 2020 của tỉnh; dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kết luận của KTNN đối với NSNN năm 2018 tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 về thành lập Đoàn thanh tra tài chính tại Công ty Cổ phần Bóng đá tỉnh Tây Ninh và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra theo quyết định này; Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 về thành lập Đoàn kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh;  dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính đối với báo cáo quyết toán NSNN các năm trước (từ năm 2013 đến năm 2017) và năm 2018 của tỉnh Tây Ninh;…

+ Những lĩnh vực kiểm tra, thanh tra chủ yếu: Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về giá hàng hóa, dịch vụ; Công tác quản lý tài chính, kế toán cơ quan hành chính, các dự án lập quy hoạch phân khu, xây dựng xã nông thôn mới.

* Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 04 tổ chức. Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: quản lý, sử dụng kinh phí vi phạm quy định Luật ngân sách; vi phạm tiêu chuẩn, định mức và chế độ tài chính nhà nước quy định.

* Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 01 quyết định số 01/QĐ-XPVPHC số tiền xử phạt vi phạm: 84,6 triệu đồng (phạt tiền và khắc phục hậu quả).

+ Đôn đốc thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước (KTNN) đối với ngân sách tỉnh niên độ 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016 và 2018 của tỉnh Tây Ninh.

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP): tham mưu UBND tỉnh và ban hành một số văn bản có liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để triển khai thực hiện tốt công tác THTK, CLP năm 2020.

 II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Sở Tài chính thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung có liên quan công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 đến toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở, gồm: Kế hoạch số 08/KH-HĐTĐ ngày 16/01/2020 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; Kế hoạch số 01/KH-B.ATGT ngày 14/01/2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh về triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông 2020; Công văn số 199/UBND-NCPC ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V; Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh về phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh về phát động Phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020; Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác thi đua - khen thưởng năm 2020; Chương trình số 40/CTr-HĐTĐ ngày 10/3/2020 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2020; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về việc phát động Phong trào thi đua "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19", gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch số 622/KH-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về phát động thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020; Kế hoạch số 870/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025.

Việc phát động phong trào thi đua năm 2020 được triển khai đến toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở tại Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính tổ chức vào tháng 12/2019. Theo đó, công chức, người lao động thuộc Sở đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020; đồng thời, cam kết thực hiện các quy định năm 2020 do Công đoàn Viên chức tỉnh phát động.

Ngoài ra, một số phong trào thi đua do địa phương phát động từ đầu năm đến nay đã được Lãnh đạo Sở triển khai đến toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở bằng những kế hoạch cụ thể để làm căn cứ thực hiện, gồm: Kế hoạch số 08/KH-STC ngày 04/02/2020 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; Kế hoạch số 07/KH-STC ngày 03/02/2020 về triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông 2020; Kế hoạch số 16/KH-STC ngày 24/02/2020 về phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2020; Kế hoạch số 20/KH-STC ngày 03/3/2020 về phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V; Kế hoạch số 24/KH-STC ngày 09/3/2020 về phát động Phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020; Kế hoạch số 22/KH-STC ngày 06/3/2020 về phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch số 29/KH-STC ngày 16/3/2020 về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2020; ; Kế hoạch số 36/KH-STC ngày 15/4/2020 về phát động thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020; Kế hoạch số 39/KH-STC ngày 14/5/2020 về phát động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025.

Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua và bình xét công tác thi đua, khen thưởng Khối Thi đua Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố năm 2020.

Sở Tài chính đã thành lập Hội đồng xét sáng kiến và Hội đồng đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định, cụ thể:

- Hội đồng xét, công nhận sáng kiến của Sở có nhiệm vụ xét, báo cáo kết quả trình Giám đốc công nhận sáng kiến trong công tác của công chức, người lao động thuộc Sở.

- Hội đồng đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến có nhiệm vụ giúp người đứng đầu công nhận mức độ ảnh hưởng của các sáng kiến đã được Hội đồng xét, công nhận sáng kiến của Sở đã xét và báo cáo Giám đốc về mức độ ảnh hưởng của sáng kiến để làm cơ sở công nhận sáng kiến của công chức, người lao động thuộc Sở.

- Trong năm 2020, có 12 sáng kiến kinh nghiệm của công chức thuộc Sở được Giám đốc ra Quyết định công nhận.

Về hoạt động của Hội đồng xét thi đua, khen thưởng: Trong nhiều năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở đối với công tác thi đua, khen thưởng, Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở, trong đó công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Hội Hội đồng Thi đua, khen thưởng thường xuyên được rà soát, kiện toàn nhằm thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng kịp thời xét bình chọn những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để đề nghị Sở, UBND tỉnh và bộ, ngành Trung ương xét khen thưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xét khen thưởng theo quy định.

III. PHƯƠNG HƯỚNG THI ĐUA NĂM 2021

Tổng số Công chức, người lao động Sở Tài chính: 59 người (Nữ: 34 người).

Nội dung đăng ký thi đua tập thể, cá nhân năm 2021, như sau:

- Cờ thi đua của Bộ tài chính: Tập thể Sở Tài chính.

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

+ Về tập thể: Tập thể Sở Tài chính và 06 tập thể thuộc Sở (06 phòng và tương đương thuộc Sở).

+ Về cá nhân: Căn cứ vào thành tích đạt được trong năm để trình Bộ Tài chính xét tặng theo quy định.

Trên đây là báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng thi đua năm 2021 của Sở Tài chính.

tập tin đính kèm.

  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Facebook_Tayninh
Zalo Tây Ninh
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay956
  • Tháng hiện tại956
  • Tổng lượt truy cập3,560,543
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây