Công khai tài chính
Thứ 3, Ngày 01/03/2016, 09:00
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/03/2016

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

Đơn vị tính: Triệu đồng

 

STTChỉ tiêuDự toán 
ITỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN                          5.400.000
1Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)                          3.500.000
2Thu từ dầu thô 
3Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)                             630.000
4Thu viện trợ không hoàn lại 
5Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN                          1.270.000
IITHU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                          6.204.658
1Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp                          3.416.150
  - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%                             765.225
  - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%)                          2.650.925
2Bổ sung từ ngân sách Trung ương                          1.518.508
  - Bổ sung cân đối                             385.850
  - Bổ sung có mục tiêu                          1.132.658
    Trong đó : Vốn XDCB ngoài nước                               40.000
3Thu chuyển nguồn                                         -  
4Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN                          1.270.000
  - Học phí                                20.000
  - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết                          1.250.000
IIICHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                          6.204.658
1Chi cân đối ngân sách địa phương                          4.864.986
aChi đầu tư phát triển                             829.900
 Trong đó: Chi trả nợ (gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư                                        -  
bChi thường xuyên                          3.920.775
cChi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                                  1.000
dDự phòng                                97.300
đNguồn cải cách tiền lương                                16.011
2Các khoản chi được quản lý qua NSNN                          1.270.000
aChi từ nguồn thu  Xổ số kiến thiết                          1.250.000
bChi từ nguồn thu học phí                                20.000
3Chi Chương trình mục tiêu quốc gia                                69.672

 

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CÁP TỈNH VÀ

NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

STTChỉ tiêuDự toán
ABC
ANgân sách cấp tỉnh 
INguồn thu ngân sách cấp tỉnh4.799.754
1Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp2.019.746
  - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%441.535
  - Các khoản thu phân chia phần NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %1.578.211
2Bổ sung từ ngân sách trung ương1.518.508
  - Bổ sung cân đối385.850
  - Bổ sung có mục tiêu1.132.658
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước40.000
3Thu chuyển nguồn0
4Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN1.261.500
IIChi ngân sách cấp tỉnh4.799.754
1Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp
(không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)
3.637.223
2Bổ sung cho ngân sách huyện, thị1.162.531
  - Bổ sung cân đối566.820
  - Bổ sung có mục tiêu595.711
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước0
BNgân sách huyện, thị (bao gồm NS cấp huyện và NS xã) 
INguồn thu ngân sách huyện ,thị2.567.435
1Thu ngân sách hưởng theo phân cấp1.396.404
  - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%323.690
  - Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %1.072.714
2Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh1.162.531
  - Bổ sung cân đối566.820
  - Bổ sung có mục tiêu595.711
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 
3Thu chuyển nguồn0
4Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN8.500
IIChi ngân sách huyện, thị2.567.435

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   460
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Công khai tài chính