Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản - báo cáo thanh toán vốn
 
Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/01/2020 như sau:
 
​         Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại công văn số 1943/UBND-KTTC ngày 09/9/2019 về việc nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/01/2020 như sau:Đvt: ...
 
         Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại công văn số 1943/UBND-KTTC ngày 09/9/2019 về việc nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 31/12/2019 như sau:​ĐVT: ...
 
​         Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại công văn số 1943/UBND-KTTC ngày 09/9/2019 về việc nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/12/2019 như sau:Đvt: ...
 
​         Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại công văn số 1943/UBND-KTTC ngày 09/9/2019 về việc nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 30/11/2019 như sau:Đvt: ...
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại công văn số 1943/UBND-KTTC ngày 09/9/2019 về việc nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/11/2019 như sau:
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại công văn số 1943/UBND-KTTC ngày 09/9/2019 về việc nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 31/10/2019 như sau
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại công văn số 1943/UBND-KTTC ngày 09/9/2019 về việc nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/10/2019 như sau:
 
 
  
  
  
  
  
Edit
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 15/02/2020) NewTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 15/02/2020) Đã ban hànhTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 15/02/2020) Đã ban hành 
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 31/01/2020) Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 31/01/2020) Đã ban hànhTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 31/01/2020) Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 01/2020Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 01/2020Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 01/2020Đã ban hành 
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (đến 31/01/2020) Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (đến 31/01/2020) Đã ban hànhTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (đến 31/01/2020) Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/01/2020Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/01/2020Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/01/2020Đã ban hành 
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 15/01/2020) Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 15/01/2020) Đã ban hànhTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đến 15/01/2020) Đã ban hành 
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (đến 15/01/2020)Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (đến 15/01/2020)Đã ban hànhTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (đến 15/01/2020)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/12/2019 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/12/2019 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/12/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến 31/12/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến 31/12/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến 31/12/2019 Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 12/2019Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 12/2019Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 12/2019Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/12/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/12/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/12/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 30/11/2019Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 30/11/2019Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 30/11/2019Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 11/2019Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 11/2019Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 11/2019Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/11/2019 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/11/2019 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/11/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/11/2019Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/11/2019Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/11/2019Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 31/10/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 31/10/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 31/10/2019 Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2019 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2019 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2019 Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2019Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2019Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2019Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/10/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/10/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/10/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 30/9/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 30/9/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 30/9/2019 Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý III năm 2019Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý III năm 2019Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý III năm 2019Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2019 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2019 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/9/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/9/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/9/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/8/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/8/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/8/2019 Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2019Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2019Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2019Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/7/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/7/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/7/2019 Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2019 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2019 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 30/6/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 30/6/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 30/6/2019 Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2019 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2019 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2019 Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý II năm 2019 Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý II năm 2019 Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý II năm 2019 Đã ban hành 
1 - 30Next