Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản - báo cáo thanh toán vốn
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại công văn số 1943/UBND-KTTC ngày 09/9/2019 về việc nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 31/10/2019 như sau
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại công văn số 1943/UBND-KTTC ngày 09/9/2019 về việc nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/10/2019 như sau:
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại công văn số 1943/UBND-KTTC ngày 09/9/2019 về việc nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 30/9/2019 như sau:
 
STTDự ánKế hoạch năm 2019Giải ngân đến 31/8/2019Tỷ lệ giải ngân AB123=1/2 TỈNH QUẢN LÝ (A+B+C)2.248.4141.036.05546AKẾ HOẠCH GIAO NĂM 20191.828.553782.49243 Chuẩn bị đầu tư20.0004.28721 Thực hiện dự án1.592.599778.20549 Chưa phân khai215.95400ISở Giao thông Vận Tải Tây Ninh31.66129.62794 Thực hiện dự án31.66129.627941Đường 794 từ ngã ba ...
 
Căn cứ báo cáo số 151/BC-STC-TCĐT ngày 13/5/2019 về việc báo cáo tình hình giải ngân Vốn đầu tư XDCB (phần tỉnh quản lý) đến 30/4/2019
 
Căn cứ báo cáo số 119/BC-STC-TCĐT ngày 16/4/2019 về việc báo cáo tình hình giải ngân Vốn đầu tư XDCB (phần tỉnh quản lý) đến 31/3/2019
 
 
  
  
  
  
  
Edit
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 31/10/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 31/10/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 31/10/2019 Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2019 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2019 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2019 Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2019Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2019Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2019Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/10/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/10/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/10/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 30/9/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 30/9/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 30/9/2019 Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý III năm 2019Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý III năm 2019Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý III năm 2019Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2019 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2019 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/9/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/9/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 (Phần tỉnh quản lý) đến 15/9/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/8/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/8/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/8/2019 Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2019Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2019Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2019Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/7/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/7/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/7/2019 Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2019 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2019 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 30/6/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 30/6/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 30/6/2019 Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2019 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2019 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2019 Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý II năm 2019 Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý II năm 2019 Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý II năm 2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/5/2019Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/5/2019Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/5/2019Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/5/2019Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/5/2019Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/5/2019Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 30/4/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 30/4/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 30/4/2019 Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/04/2019 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/04/2019 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/04/2019 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/03/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/03/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/03/2019 Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/03/2019Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/03/2019Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/03/2019Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý I năm 2019Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý I năm 2019Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý I năm 2019Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 28/02/2019 Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 28/02/2019 Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 28/02/2019 Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 28/02/2019Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 28/02/2019Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 28/02/2019Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/01/2019Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/01/2019Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đến 31/01/2019Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/01/2019Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/01/2019Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/01/2019Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 đến 31/12/2018Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 đến 31/12/2018Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 đến 31/12/2018Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý IV năm 2018Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý IV năm 2018Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán Quý IV năm 2018Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/12/2018 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/12/2018 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/12/2018 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 đến 30/11/2018Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 đến 30/11/2018Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 đến 30/11/2018Đã ban hành 
1 - 30Next