Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản - báo cáo thanh toán vốn
 
Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020. Trong đó, giao Sở Tài chính định kỳ 10 ngày có báo cáo nhanh tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản của tỉnh.Qua phối hợp Kho bạc nhà nước tỉnh Tây Ninh, Sở Tài chính báo cáo công khai ...
 
Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020 Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (bao gồm vốn địa phương và vốn trung ương) đến 31/10/2021 như sau:tài liệu kèm theo.  Đơn ...
 
Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020 Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (bao gồm vốn địa phương và vốn trung ương) đến 30/09/2021 như sau:tập tin đính kèm.Đơn vị: ...
 
​Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020 Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (bao gồm vốn địa phương và vốn trung ương) đến 10/09/2021 như sau:tài liệu kèm theo.Đơn ...
 
​Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020 Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (bao gồm vốn địa phương và vốn trung ương) đến 31/08/2021 như sau:tập tin đính kèm.Đơn vị: ...
 
tài liệu đính kèm.            Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020            ​​Sở Tài chính báo cáo công ...
 
 Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020. Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (bao gồm vốn địa phương và vốn trung ương) đến 31/07/2021 như sau:tập tin đính kèm.Đơn ...
 
​               Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020 Sở Tài chính báo cáo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (bao gồm vốn ...
 
Báo cáo 276/BC-STC ngày 8/7/2021.​I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN: 1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán: Tính đến ngày 30/6/2021 có 10 dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán. So với báo cáo số 211/BC-STC ngày 03/6/2021 tăng 01 dự án.ĐVT: triệu đồng ...
 
​               Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 2020 ​               Sở Tài chính ...
 
 
  
  
  
  
  
Edit
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/11/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/11/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/11/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/10/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/10/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/10/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2021Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2021Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2021Đã ban hành 
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 30/09/2021)Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 30/09/2021)Đã ban hànhTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 30/09/2021)Đã ban hành 
Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 30/9/2021)Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 30/9/2021)Đã ban hànhDự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 30/9/2021)Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 9/2021 Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 9/2021 Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 9/2021 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 10/09/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 10/09/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 10/09/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2021 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2021 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/8/2021 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/08/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/08/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/08/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/08/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/08/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/08/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/7/2021Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/7/2021) Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/7/2021) Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/7/2021) Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 7/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 7/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 7/2021Đã ban hành 
Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 31/7/2021)Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 31/7/2021)Đã ban hànhDự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 31/7/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/6/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/6/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/6/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/6/2021 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/06/2021) Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/06/2021) Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/06/2021) Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/06/2021) Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/06/2021) Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/06/2021) Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/06/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/06/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/06/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/05/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/05/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 31/05/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/5/2021 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/5/2021 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/5/2021 Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 5/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 5/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 5/2021Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/05/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/05/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 20/05/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/05/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/05/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 10/05/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 29/04/2021 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 29/04/2021 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 29/04/2021 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/4/2021)Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/4/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/4/2021)Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 4/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 4/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 4/2021Đã ban hành 
1 - 30Next