Edit
Báo cáo định kỳ tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022Báo cáo định kỳ tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022Đã ban hànhBáo cáo định kỳ tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 4/2022Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 4/2022Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 4/2022Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 20/04/2022)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 20/04/2022)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 20/04/2022)Đã ban hành 
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 31/03/2022)Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 31/03/2022)Đã ban hànhTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 31/03/2022)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 3/2022 (đến 31/3/2022)Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 3/2022 (đến 31/3/2022)Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 3/2022 (đến 31/3/2022)Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 3/2022Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 3/2022Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 3/2022Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 10/03/2022)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 10/03/2022)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 10/03/2022)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 02/2022 (đến 28/02/2022)Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 02/2022 (đến 28/02/2022)Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 02/2022 (đến 28/02/2022)Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 02/2022Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 02/2022Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 02/2022Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 28/02/2022)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 28/02/2022)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 28/02/2022)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 20/02/2022)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 20/02/2022)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đến ngày 20/02/2022)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 01/2022Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 01/2022Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 01/2022Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 01/2022Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 01/2022Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 01/2022Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến 31/01/2022)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến 31/01/2022)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến 31/01/2022)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/01/2022)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/01/2022)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/01/2022)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/01/2022 )Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/01/2022 )Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/01/2022 )Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến 10/1/2022)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến 10/1/2022)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến 10/1/2022)Đã ban hành 
Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành tháng 12/2021Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành tháng 12/2021Đã ban hànhHồ sơ quyết toán dự án hoàn thành tháng 12/2021Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 12/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 12/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 12/2021Đã ban hành 
Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021Đã ban hànhBáo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến 10/12/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến 10/12/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến 10/12/2021)Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 11/2021 Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 11/2021 Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 11/2021 Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 29/11/2021 Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 29/11/2021 Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 29/11/2021 Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/11/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/11/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 20/11/2021)Đã ban hành 
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/10/2021)Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/10/2021)Đã ban hànhBáo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 31/10/2021)Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 31/10/2021Đã ban hành 
Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2021Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2021Đã ban hànhDự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán tháng 10/2021Đã ban hành 
Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2021Danh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2021Đã ban hànhDanh mục dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán đến 30/9/2021Đã ban hành 
Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 30/09/2021)Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 30/09/2021)Đã ban hànhTình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (đến ngày 30/09/2021)Đã ban hành 
Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 30/9/2021)Dự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 30/9/2021)Đã ban hànhDự án đã phê duyệt quyết toán chưa đề nghị phân khai vốn (đến ngày 30/9/2021)Đã ban hành 
1 - 30Next