Tổng hợp Tin tức - Tin mới nhất
Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/ĐTN ngày 01/6/2020 của BTV Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2020.
Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025.
Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/ĐTN ngày 01/6/2020 của BCH Đoàn Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" năm 2020; Kế hoạch số 03-KH/CĐSTC ngày 14/2/2020 của Chi đoàn Sở Tài chính về công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.