Tin Tức - Ứng dụng CNTT - Chuyển đổi số
 
           Hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh người dân là giải pháp triển khai nhằm mục đích cho cơ quan nhà nước tiếp nhận các vấn đề phản ánh của công dân, tổ chức đối với các vấn đề bất cập trong xã hội. Cá nhân tổ chức có thể gửi phản ánh qua các kênh thông tin:           - ...
 
        Thực hiện công văn số 897/STC-VP ngày 26/3/2021 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh về việc đào tạo, tập huấn sử dụng chương trình Quản lý ngân sách địa phương do Sở Tài chính tự xây dựng và phát triển nhằm chủ động khai thác số liệu thu chi ngân sách từ hệ thống TABMIS phục vụ cho việc quản lý và điều hành ngân sách nhà nước trên địa bàn được nhanh chóng, kịp thời; Kiểm ...
 
​- hướng dẫn cài đặt phần mềm.- hướng dẫn cập nhật dự liệu từ TABMIS.- hướng dẫn sử dụng phần mềm.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần ...
 
Thực hiện nội dung công văn số 3275/UBND-HCC ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sử dụng các clip của Hội thi CCHC phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các TTHC trên địa bàn tỉnh.
 
Thực hiện nội dung công văn số 3275/UBND-HCC ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sử dụng các clip của Hội thi CCHC phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các TTHC trên địa bàn tỉnh.
 
Bluezone là ứng dụng cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, sử dụng ứng dụng này sẽ giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, giúp mọi người trở lại cuộc sống bình thường.
 
văn bản đính kèmQUYẾT ĐỊNHVề việc công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 ...
 
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài chínhthực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh   CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính ...
 
Những tính năng mới cho phần mềm Họp không giấy, cụ thể:- Tổ chức theo mô hình tập trung: Tổ hợp lịch họp trên địa bàn toàn tỉnh để hạn chế việc trùng lịch họp; Chỉ với 01 tài khoản người dùng có thể Tổng hợp tất cả các cuộc có liên quan từ cấp tỉnh đến cấp xã; Kế thừa danh sách thành phần dự hợp; Tạo lập nhóm ảo (Ban chỉ đạo, Tổ, nhóm, ...) từ các thành phần đã có sẵn.- Nhận thông tin ...