Tin Tức - Báo cáo
 
Thực hiện Công văn số 891/UBND-KT ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020;Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-STC ngày 31/3/2021 của Sở Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021,Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về THTK, CLP năm 2021 tại đơn vị như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục đích- Tiếp ...
 
Căn cứ Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;Căn cứ Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường ...
 
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (viết tắt là: PCTN) năm 2021 tại đơn vị như ...
 
BÁO CÁOKết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV năm 2020(Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 31/10/2020)Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.Thực hiện Kế hoạch số 2903/KH-UBND ...
 
​BÁO CÁOKết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020(Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/10/2020)Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.Thực hiện Kế hoạch số 2903/KH-UBND ngày ...
 
Thực hiện Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023, để thống nhất số liệu trong giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 theo quy định, Sở Tài chính tổ chức làm việc với một số Sở, ngành tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã từ ngày 14/9/2019 đến ngày 30/9/2019 về Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi 08 tháng đầu năm 2020, ước thực hiện cả năm 2020; kế hoạch thu, chi năm 2021.
 
​BÁO CÁOKết quả công tác phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2020(Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/8/2020) Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.Thực hiện Kế hoạch số ...
 
​BÁO CÁOKết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý III năm 2020(Từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/8/2020) Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.Thực hiện Kế hoạch số ...
 
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-KTMTH ngày 08/4/2020 của Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khối Thi đua Tham mưu - Tổng hợp. Sở Tài chính báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau:
 
​BÁO CÁOKết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý II năm 2020(Từ ngày 01/3/2020 đến ngày 30/4/2020) Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.Thực hiện Kế hoạch số ...