Tin Tức - Báo cáo
 
Thực hiện Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023, để thống nhất số liệu trong giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 theo quy định, Sở Tài chính tổ chức làm việc với một số Sở, ngành tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã từ ngày 14/9/2019 đến ngày 30/9/2019 về Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi 08 tháng đầu năm 2020, ước thực hiện cả năm 2020; kế hoạch thu, chi năm 2021.
 
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-KTMTH ngày 08/4/2020 của Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khối Thi đua Tham mưu - Tổng hợp. Sở Tài chính báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau: