Văn bản mới
Thứ 2, Ngày 04/01/2021, 11:00
Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tài chính Tây Ninh năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/01/2021

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về "Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước";

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh và Quyết định số 48/2020/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về Sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 5 Điều 2, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-STC ngày 25 tháng 12 năm 2020, Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tài chính Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/QĐ-STC ngày 07/01/2020 của Sở Tài chính Tây Ninh về Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tài chính Tây Ninh và Quyết định số 309/QĐ-STC ngày 19/11/2020 của Sở Tài chính về Sửa đổi bổ sung Quyết định số 09/QĐ-STC ngày 07/01/2020 về Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tài chính Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng các phòng thuộc Sở và toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Tải về tập tin đính kèm.

Lượt người xem:  Views:   263
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn bản mới