Văn bản mới
Thứ 3, Ngày 12/01/2021, 15:00
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/01/2021


Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

 Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính việc quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo theo các nội dung sau:

1. Báo cáo việc ban hành, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Điều 7 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017.

2. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công:

- Báo cáo đăng ký kê khai định kỳ tài sản công theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017.

- Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Đánh giá những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại trong quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong kỳ báo cáo;

- Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công trong kỳ báo cáo (nếu có);

- Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

3. Công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công:

Báo cáo việc rà soát đối với các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh theo ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3201/UBND-KTTC ngày 18/12/2020 và Công văn số 58/CV-BCĐ167 ngày 07/01/2021 của Ban Chỉ đạo 167 tỉnh; đề xuất điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các trường hợp sắp xếp chưa phù hợp hoặc chưa được sắp xếp lại.

4. Về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết:

- Báo cáo việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 55, khoản 1 Điều 56, khoản 1 Điều 57, khoản 1 Điều 58 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và khoản 1, khoản 2 Điều 43 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

- Sở Tài chính đề nghị các đơn vị khẩn trương chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trái quy định pháp luật.

          5. Thực hiện công khai tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức

          Các cơ quan đơn vị, địa phương được giao quản lý sử dụng tài sản công phải thực hiện công khai và đồng gửi báo cáo đến cơ quan tài chính với các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

     6. Đối với các dự án đang hoạt động có biến động tài sản phát sinh  tăng/giảm, điều chuyển, hình thành mới do đầu tư XDCB) trong quá trình hình thành dự án hoặc chưa được đăng ký kê khai lần đầu, đề nghị các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh; Ban quản lý dự án thuộc các Sở thực hiện việc báo cáo kê khai theo quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

- Đối với các dự án kết thúc hoạt động trong năm 2020, Sở Tài chính đề nghị các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh; Ban quản lý dự án thuộc các Sở thực hiện việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao đối với các dự án có nguồn vốn đầu tư nước ngoài; xử lý tài sản dự án kết thúc được hướng dẫn theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

          Để kịp thời gian báo cáo theo quy định, kính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo các nội dung trên, đồng gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Tài chính trước ngày 19/02/2021 để Sở Tài chính tổng hợp dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính theo quy định.

* Lưu ý:

- Đối với các tài sản có biến động trong năm 2019, đơn vị chưa thực hiện báo cáo tăng, giảm, thay đổi thông tin về tài sản, đề nghị báo cáo bổ sung kèm theo.

- Các cơ quan, đơn vị mua sắm mới tài sản, máy móc, thiết bị trong năm 2020 có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản  thực hiện báo cáo kê khai tài sản. Đối với các đơn vị không thực hiện báo cáo, Sở Tài chính sẽ từ chối thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch mua sắm trong năm 2021.

- Nếu có phát sinh (biến động tăng/giảm) đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và tài sản là công trình nước sạch tập trung nông thôn (đến ngày lập báo cáo), đề nghị Sở Giao thông Vận tải và Trung tâm Nước và Vệ sinh môi trường nông thôn tiếp tục báo cáo bổ sung và cập nhật thông tin, số liệu tài sản trên phần mềm quản lý tài sản.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Sở Tài chính (Phòng Quản lý giá và công sản - Điện thoại: 0276.3825118 hoặc gặp Thu Nga: 0909182226) để được hướng dẫn.

Phòng Quản lý giá và công sản

Lượt người xem:  Views:   1360
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn bản mới