Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý II năm 2020 (Từ ngày 01/3/2020 đến ngày 30/4/2020)

Thứ năm - 07/05/2020 23:00 50 0

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý II năm 2020 (Từ ngày 01/3/2020 đến ngày 30/4/2020)

BÁO CÁO

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý II năm 2020

(Từ ngày 01/3/2020 đến ngày 30/4/2020)

 


Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 2903/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 06/KH-STC ngày 31/01/2020 của Sở Tài chính về công tác PCTN năm 2020.

Thực hiện sự phối hợp về báo cáo kết quả công tác PCTN theo Công văn số 227/TTr-VP ngày 28/4/2020 của Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính báo cáo kết quả công tác PCTN Quý II năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PCTN

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN của huyện; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của Sở Tài chính

Trong Quý II năm 2020, Sở Tài chính tiếp tục triển khai tuyên truyền các văn bản về PCTN đã nêu trong Quý I, đồng thời phổ biến các văn bản của UBND tỉnh về các nội dung có liên quan đến công tác tăng cường PCTN như: Công văn số 533/UBND-NCPC ngày 20/3/2020, Công văn số 767/UBND-NCPC ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh trên eOffice để Trưởng các Phòng thuộc Sở và tương đương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát công chức thuộc phòng mình quản lý nghiêm túc chấp hành quy định về PCTN theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và kế hoạch của Sở; báo cáo Lãnh đạo Sở (thông qua Văn phòng) khi có vấn đề phát sinh.  

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

(Biểu số 3a kèm theo)

2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan

Trong thời gian qua cơ quan tiếp tục thực hiện công khai các hoạt động cơ quan trên hệ thống eoffice, cổng thông tin điện tử và niêm yết trên bảng thông báo như sau:

- Công khai nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan; Quy chế văn hóa công sở; Quy chế thực hiện dân chủ; Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức và người lao động làm việc tại cơ quan theo quy định.

- Niêm yết công khai các quy trình, thủ tục hành chính để các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác biết và thực hiện.

- Công khai thời hạn nâng lương định kỳ, trước hạn và các phụ cấp liên quan chế độ tiền lương của công chức và người lao động năm 2020 cơ quan theo đúng quy định.

- Công khai kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng các lớp trung cấp chính trị, lớp quản lý nhà nước…, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng công tác.

- Công khai quy hoạch, đề bạt bổ nhiệm công chức cơ quan.

- Công khai lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở Tài chính.

2.2. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong nội bộ cơ quan

Tại đơn vị đang thực hiện theo Quyết định số 09/QĐ-STC ngày 07/01/2020 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tài chính Tây Ninh.

2.3. Việc cán bộ, công chức nộp lại quà tặng

Trong Quý II năm 2020, cơ quan không có công chức tự khai báo nhận quà tặng, không phát hiện trường hợp cán bộ, công chức nhận quà tặng, do đó không có trường hợp nộp lại quà tặng cho cơ quan.

2.4. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

Sở Tài chính tiếp tục thực hiện các văn bản đã ban hành trước đây như:

- Quyết định số 2233/QĐ-STC ngày 24/9/2007 về quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, công chức cơ quan.

- Quyết định số 298/QĐ-STC ngày 20/11/2014 về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Sở Tài chính Tây Ninh.

- Quyết định số 314/QĐ-STC ngày 15/11/2018 về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Sở Tài chính Tây Ninh.

Nhìn chung, trong thời gian qua công chức và người lao động của cơ quan đã chấp hành tốt các quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, công chức; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và Quy chế văn hóa công sở.

2.5. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng

- Quý II năm 2020, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-STC ngày 20/3/2020 về triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuộc Sở Tài chính năm 2020, trong đó có 02 vị trí chuyển đổi là quản lý dự án đầu tư và thanh tra tài chính; dự kiến chuyển đổi tối thiểu là 02 trường hợp trong Quý III năm 2020 (Hiện nay chưa thực hiện theo kế hoạch). Vì vậy, kết quả của nội dung này như sau:

- Số trường hợp đã chuyển đổi: không có.

- Tỷ lệ thực hiện: 0%.

2.6. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

* Kết quả công khai: đã nêu trong báo cáo Quý I (Ngày 27/02/2020, Sở Tài chính có Báo cáo số 57/BC-STC về việc báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019). Sở Tài chính tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về công khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai. Thực hiện đúng về trình tự, thủ tục, tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng bản KKTS và chế độ báo cáo, công khai theo quy định và tổ chức công khai đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

* Kết quả thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập: không có

* Kết quả xử lý kỷ luật trong xác minh tài sản, thu nhập: không có.

2.7. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Trong thời gian qua không phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan, nên không có trường hợp phải xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.

2.8. Việc thực hiện cải cách hành chính

Các phòng thuộc Sở và tương đương tiếp tục thực hiện, duy trì quy trình quản lý hành chính của cơ quan theo Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn VN ISO 9001:2008.

Thông qua đường dây nóng và hộp thư góp ý để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân phản ánh thái độ ứng xử, phong cách làm việc của cán bộ công chức cơ quan.

Ban hành Công văn số 3500/STC-VP ngày 30/12/2019 triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 để các phòng thuộc sở và các tổ chức đoàn thể có cơ sở thực hiện. Hiện nay, cơ quan đang thực hiện rà soát TTHC để tham mưu UBND tỉnh công bố, công khai TTHC của ngành phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Tài chính đã và đang áp dụng chương trình phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice) và Hệ thống một cửa điện tử đối với các thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. Tham gia sử dụng phần mềm dịch vụ công do Kho bạc nhà nước tỉnh triển khai.

2.9. Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Hiện tại số lượng máy tính đảm bảo cho mỗi công chức thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, Sở Tài chính cũng đang tiếp tục rà soát những máy tính đã sử dụng thời gian dài và có cấu hình yếu, đề nghị bổ sung thay thế để phục vụ tốt cho yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn trong tình hình mới.

- Về áp dụng khoa học, công nghệ: tiếp tục sử dụng phần mềm eOffice để theo dõi xử lý văn bản đi- đến; giao việc, giải quyết hồ sơ trong nội bộ cơ quan và liên thông với các đơn vị, tổ chức có liên quan. Khai thác báo cáo qua phần mềm Tabmis và thực hiện thủ tục thanh toán chi thường xuyên bằng phần mềm dịch vụ công do Kho bạc nhà nước tỉnh triển khai.

2.10. Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản

Về phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản đã được cơ quan áp dụng từ tháng 12/2007 và tiếp tục thực hiện cho đến nay.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: Không phát hiện, do đó không phát sinh số liệu để báo cáo (Biểu số 3b kèm theo). Kết quả như sau:

a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ: Không phát sinh.

b) Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Không phát sinh.

c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không phát sinh.

d) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của cơ quan: Không phát sinh.

đ) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng các hoạt động khác: Không phát sinh.

4. Kết quả thanh tra, kiểm  tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN.

Trong quý II, cơ quan tự kiểm tra nội bộ, không tổ chức cuộc thanh tra kiểm tra về vi phạm PCTN và chưa phát hiện cán bộ, công chức, người lao động cơ quan vi phạm quy định về thực hiện pháp luật về PCTN. Kết quả như sau:

  1. Việc triển khai các cuộc thanh tra: Không phát sinh.
  2. Kết quả thanh tra, kiểm tra: Không phát sinh.

    5. Phát huy vai trò của xã hội về PCTN.

    Không phát sinh.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PCTN

1. Đánh giá tình hình tham nhũng

a) Quý II năm 2020, không phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan, nên không có trường hợp xử lý vi phạm.

b) So sánh tình hình tham nhũng kỳ này với cùng kỳ năm trước: chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng, tiêu cực.

2. Đánh giá công tác PCTN

a) Trong thời gian qua, Lãnh đạo Sở Tài chính thường xuyên chỉ đạo các Phòng thuộc Sở và tương đương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn PCTN, do đó chưa phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này.

b) So sánh hiệu quả công tác PCTN kỳ này với cùng kỳ năm trước: cơ quan vẫn tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp đã đề ra và tiếp tục triển khai các nội dung liên quan về PCTN của cấp có thẩm quyền đến cán bộ, công chức và người lao động kịp thời qua hệ thống eoffice, do đó chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng, tiêu cực.

c) Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác PCTN: cơ quan đã hoàn thành tốt các nội dung về công tác PCTN theo kế hoạch đã đề ra.

d) Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN: không có.

3. Dự báo tình hình tham nhũng

Thời gian qua cơ quan chưa phát hiện trường hợp vi phạm; do đó, sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn PCTN để không có trường hợp vi phạm về PCTN.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2020

1. Thực hiện PCTN theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật PCTN và các văn bản hướng dẫn về công tác PCTN để công chức cơ quan nâng cao hơn nữa về nhận thức và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và của cơ quan quản lý chuyên ngành về PCTN.

3. Tiếp tục áp dụng các biện pháp đã đề ra để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng có thể xảy ra trong cơ quan và các biện pháp đề ra trong kế hoạch năm 2020, như sau: 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "Một cửa, một cửa liên thông", tăng cường sử dụng phần mềm eOffice, chữ ký số; tăng cường sử dụng dịch vụ công thanh toán qua Kho bạc nhà nước.

- Rà soát và ban hành các văn bản chỉ đạo để làm cơ sở cho việc thực hiện PCTN.

- Tiếp tục duy trì, củng cố và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng công tác quản lý hành chính theo tiêu chuẩn VN ISO 9001: 2008; Thông qua đường dây nóng và hộp thư góp ý để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân phản ánh thái độ ứng xử, phong cách làm việc của cán bộ công chức cơ quan.

- Triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhất là việc giải quyết các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.

4. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cơ quan theo đúng kế hoạch đã đề ra.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Không có.


văn bản đính kèm.

  Ý kiến bạn đọc

Công khai ngân sách
dịch vụ công trục tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay2,225
  • Tháng hiện tại68,704
  • Tổng lượt truy cập3,334,456
Bộ tài chính
văn phòng chính phủ người dân
văn phòng chính phủ doanh nghiệp
cong khai minh bach
gop y du thao
tai lieu xuc tien dau tu
CÔNG TÁC ĐẢNG
ĐOÀN THANH NIÊN
Công đoàn
CỰU CHIẾN BINH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
cải cách thủ tục hành chính
đường dây nóng
csdl quốc gia
công báo tây ninh
công báo chính phủ
hộp thư điện tử
hỏi đáp
quản lý đầu tư
thanh tra tài chính
tuyên truyền giáo dục pháp luật
thống kê tài chính
tài liệu đk giá
hướng dẫn đăng ký QHNS trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây